Uniwersytet Łódzki
PSYCHOLOGIA:

PSYCHOLOGIA

Jednolite studia magisterskie

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

130 (min. 60)

humanistyczne

Opis studiów

Jednolite studia magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA trwają dziesięć semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Zasadnicze cele kształcenia:

Specjalności

Od III roku przewidywane jest uruchomienie następujących profili kształcenia profesjonalnego:

Pozwala zdobyć wiedzę potrzebną do rozumienia ludzkich zachowań wyznaczonych różnicami indywidualnego rozwoju w perspektywie uwarunkowań socjalizacyjnych (rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej, zawodowej), a także do zidentyfikowania podmiotowych oraz środowiskowych czynników zagrażających rozwojowi lub wspierających jego przebieg w każdym okresie życia człowieka. Absolwenci dysponują umiejętnościami rozpoznawania i interpretacji zjawisk oraz mechanizmów zakłócających optymalny rozwój jednostki, identyfikowania typowych problemów oraz wskazywania na zadania rozwojowe podstawowych środowisk życia człowieka (rodziny, szkoły, środowiska pracy, grupy rówieśniczej). Potrafią również zaproponować odpowiedni rodzaj działań wspomagających rodzinę, rozwój oraz kształtujących kompetencje osobiste, stosownie do potrzeb jednostki lub grupy.

Pozwala zdobyć wiedzę o koncepcjach zdrowia i choroby, zdrowia psychicznego i zaburzeń psychicznych, normy i patologii, potrzebną do rozpoznawania i właściwego klasyfikowania zaburzeń, do zrozumienia holistycznego podejścia do zdrowia, zachowań prozdrowotnych i antyzdrowotnych oraz czynników warunkujących te zachowania. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę na temat metod i sposobów promocji zdrowia, różnorodnych programów profilaktycznych, w tym zasad ich konstruowania, przeprowadzania i ewaluacji.  Ponadto poznaje różne rodzaje, metody i techniki pomocy psychologicznej stosowane w przypadku zaburzeń związanych ze zdrowiem i funkcjonowaniem w roli chorego; poznaje także zasady doboru i adekwatnego zastosowania odpowiednich metod do określonych problemów i potrzeb jednostki czy grupy. Podczas zajęć w ramach specjalności studenci nabywają umiejętności związane z udzielaniem pomocy psychologicznej i wyborem metod terapii odpowiednich do określonego problemu czy potrzeb jednostki lub grupy. Uczą się także stosowania podstawowych technik terapeutycznych.

Pozwala zdobyć wiedzę na temat rozwoju zawodowego człowieka, podstawowych teorii wyboru zawodu, zagadnień dotyczących przebiegu i finalizowania kariery zawodowej oraz problemów towarzyszących zjawisku bezrobocia. Pozwala także poznać prawidłowości rządzące zachowaniem człowieka w organizacji (w zakresie komunikacji, funkcjonowania grup w ramach organizacji, konfliktów i ich rozwiązywania, władzy i kierowania, kultury organizacyjnej, podstaw planowania i podejmowania decyzji). Absolwent posiada wiedzę na temat zarządzania personelem, także w organizacjach zróżnicowanych kulturowo, zna teorie i koncepcje rekrutacji oraz selekcji pracowników, a także zasady ewaluacji pracy, motywowania i rozwijania potencjału pracowników. Potrafi również identyfikować oraz proponować rozwiązania zadań i problemów w różnych kontekstach sytuacyjnych i organizacyjnych w zakresie: rekrutacji i selekcji pracowników, tworzenia efektywnych zespołów i organizacji, motywowania pracowników, zmian i kryzysów w organizacji. Absolwent posiada umiejętności diagnozowania psychologicznych problemów pracowników i organizacji, zna odpowiednie narzędzia diagnostyczne i potrafi się nimi posługiwać, potrafi także zaproponować rozwiązania problemów w różnych kontekstach sytuacyjnych i organizacyjnych.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent PSYCHOLOGII posiada zarówno wiedzę, jak i umiejętności w zakresie metodologicznym, etycznym, teoretycznym oraz aplikacyjnym w dziedzinie psychologii. Wykazuje gruntowną znajomość metodologicznych podstaw diagnostyki psychologicznej. Jest przygotowany teoretycznie oraz praktycznie do prowadzenia działań badawczych i diagnostycznych. Potrafi korzystać oraz konstruować samodzielnie narzędzia diagnostyczne, rozwiązywać problemy dotyczące jednostki i grup społecznych. Zna teorie opisujące i wyjaśniające zachowanie człowieka. Ponadto absolwent dysponuje gruntowną wiedzą z zakresu wybranej specjalności.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski, biologia, matematyka
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy (nowożytny)
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
język polski, matematyka, biologia, historia, WOS, filozofia, geografia, informatyka, fizyka, chemia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Studia od III roku będą realizowane w ramach specjalizacji, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48
wnow@uni.lodz.pl
tel.: (42) 665 57 10,
fax: (42) 665 57 11