Uniwersytet Łódzki
PEDAGOGIKA:

PEDAGOGIKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc

180 (min. 60)

humanistyczne

Opis studiów

Student PEDAGOGIKI poznaje uwarunkowania i przebieg procesów rozwoju człowieka i procesów edukacyjnych. Toczą się one zarówno w specjalnie powołanych do tego instytucjach (przedszkolach, szkołach, świetlicach środowiskowych itp.), jak i w środowisku życia człowieka (w rodzinie, w grupach rówieśniczych, w grupach wsparcia itp.). Studia pedagogiczne przygotowują do pracy z ludźmi w różnym wieku (od dzieciństwa do starości), z osobami znajdującymi się w różnych sytuacjach. Dlatego też, w zależności od wybranej specjalności, nasi studenci przygotowywani są do prowadzenia działań opiekuńczych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, socjalno-wspierających, sportowych, artystycznych, a także do wykonywania zawodu nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Studia na PEDAGOGICE są dobrym wyborem nie tylko dla osób, które mają już skrystalizowane zainteresowania zawodowe. Także dla tych, którzy wciąż poszukują swojej życiowej drogi. Na tym kierunku można bowiem poznać podstawy psychologii, socjologii, filozofii, biomedyki, antropologii i logiki.

Specjalności

Studia na kierunku PEDAGOGIKA od drugiego semestru studiów będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości. Przewidywane jest uruchomienie następujących specjalności.

Student nabywa wiedzę i umiejętności z zakresu stymulowania rozwoju i organizowania procesu edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym , które umożliwiają podjęcie pracy w przedszkolu i w klasach I – III szkoły podstawowej.

*Warunkiem studiowania tej specjalności jest ukończenie studiów licencjackich z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego, edukacji zintegrowanej, edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji elementarnej lub porównywalnych.                

Studia na tej specjalności pozwalają zdobyć wiedzę z teorii resocjalizacji oraz umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy z osobami niedostosowanymi społecznie ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych modeli postępowania z osobami przestępczymi i zagrożonymi przestępczością.

Specjalność ta koncentruje się na wspieraniu człowieka dorosłego w procesie jego rozwoju i edukacji  (zarówno w instytucjach, jak i poza nimi) oraz w procesie samokształcenia. Specjalność przygotowuje do nauczania osób dorosłych, kształci kompetencje w zakresie coachingu i mentoringu.

Absolwent specjalności EDUKACJA DOROSŁYCH Z COACHINGIEM studiów II stopnia (magisterskich) dysponuje pogłębioną wiedzą o procesach edukacji dorosłych. Posiada kompetencje w zakresie prowadzenia badań naukowych (w tym badań jakościowych – biograficznych), a także samodzielnej i twórczej aktywności w różnych obszarach działalności edukacyjnej na rzecz osób dorosłych. Dysponuje interdyscyplinarną, uporządkowaną wiedzą dotyczącą procesów rozwoju dorosłych. Ma teoretyczne przygotowanie o charakterze andragogicznym i gerontologicznym zorientowane na działalność wspierającą rozwój człowieka dorosłego w różnych obszarach jego funkcjonowania. Ma zaawansowaną i uporządkowana wiedzę z zakresu coachingu. Posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu gerontologii społecznej i poradnictwa dla dorosłych. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w praktyce i jest przygotowany między innymi do: diagnozowania środowiska życia człowieka dorosłego, planowania i realizacji projektów edukacyjnych, kreowania różnorodnych środowisk edukacyjnych, prowadzenia szkoleń i treningów dla dorosłych, wspierania dorosłego w rozwoju w obszarze życia codziennego, rodzinnego, zawodowego, edukacyjnego, społecznego, głównie poprzez działania z zakresu coachingu. Umie pracować w zespole, przyjmować i wyznaczać zadania. Ma pogłębioną świadomość rozwoju własnego i dysponuje kompetencjami w zakresie tworzenia własnego warsztatu zawodowego. Ukończenie specjalności daje kwalifikacje do pracy w instytucjach, organizacjach i placówkach działających na rzecz różnorodnych środowisk społecznych w zakresie rozwoju i edukacji człowieka dorosłego (zarówno sektora publicznego, jak i niepublicznego).

Specjalność ta poza ukierunkowaniem na kształtowanie umiejętności  wsparcia społecznego i  pomocy jednostkom oraz grupom społecznym w ich złożonych, trudnych  sytuacjach życiowych, jest ukierunkowana na kształtowanie dyspozycji do myślenia i działania zintegrowanego oraz kompleksowego.

W kształceniu koncentrujemy się na integracji dotychczasowych doświadczeń życiowych i praktycznych ze społeczno-pedagogicznym punktem widzenia oraz na kształtowaniu postawy badacza-działacza.

Absolwenci studiów licencjackich z pedagogiki społecznej, innych specjalności pedagogicznych, czy innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, realizujący program magisterski na tej specjalności, oprócz pogłębiania wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, polityki społecznej i różnych subdyscyplin pedagogicznych, mogą pogłębić refleksję nad ich doświadczeniem praktycznym, a przede wszystkim zrozumieć bogactwo jego związków z innymi obszarami działania.

Specjalność pozwala nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu rozpoznawania sytuacji wymagających podejmowania działań opiekuńczych oraz planowania działań mających na celu niesienie pomocy dzieciom z różnego rodzaju nieprawidłowościami w rozwoju i w zachowaniu.

Student tej specjalności uzyskuje gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu wspierania jednostek i grup aktywności fizycznej, sportowej i rekreacyjnej. Specjalność przygotowuje do nauczania kultury fizycznej, kształci przyszłych trenerów i kreatorów zdrowego stylu życia.

**Studenci, którzy wybierają tę specjalność zobowiązani są złożyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza: „zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i z zajęciami z pływania”.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów na kierunku PEDAGOGIKA absolwent posiada ogólną wiedzę pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną, która jest niezbędna do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Ponadto absolwent potrafi posługiwać się warsztatem diagnostycznym, ma umiejętności komunikacji społecznej; dysponuje gruntowną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi zorientowanymi na konkretną specjalność.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów pierwszego stopnia (licencjackich) ukończonych na kierunkach: humanistycznych, społecznych, edukacja techniczno-informatyczna, edukacja artystyczna, wychowanie fizyczne oraz dla absolwentów studiów magisterskich drugiego stopnia i jednolitych magisterskich ukończonych na kierunkach humanistycznych i społecznych.

Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie oceny z dyplomu licencjackiego lub magisterskiego.

Studia od II semestru będą realizowane w ramach specjalności, których wykaz będzie corocznie podawany do wiadomości, przy czym warunkiem studiowania specjalności PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO jest ukończenie studiów licencjackich z zakresu pedagogiki wieku dziecięcego, edukacji zintegrowanej, edukacji przedszkolnej, edukacji wczesnoszkolnej, edukacji elementarnej lub porównywalnych.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

91-408 Łódź, ul. Pomorska 46/48
wnow@uni.lodz.pl
tel.: (42) 665 57 10,
fax: (42) 665 57 11