Uniwersytet Łódzki
MATEMATYKA, specjalności: NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE MATEMATYKI I INFORMATYKI, MATEMATYKA FINANSOWA I AKTUARIALNA, MATEMATYKA OGÓLNA, MATEMATYKA TEORETYCZNA:

MATEMATYKA, specjalności: NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE MATEMATYKI I INFORMATYKI, MATEMATYKA FINANSOWA I AKTUARIALNA, MATEMATYKA OGÓLNA, MATEMATYKA TEORETYCZNA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

150 (min. 50)

humanistyczne

Opis studiów

Kierunek studiów MATEMATYKA prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest on przeznaczony dla wszystkich uzdolnionych matematycznie studentów, zainteresowanych wykorzystaniem matematyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w finansach, bankowości czy przemyśle. Ideą studiów na kierunku matematyka jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej matematyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza solidnymi podstawami z logiki i teorii mnogości, algebry, geometrii, topologii i analizy matematycznej, student uzyskuje konkretne umiejętności na wybranej specjalności.

 

Celem kształcenia na kierunku MATEMATYKA I stopnia jest:

Różnorodne formy zajęć, w tym między innymi zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci 3-go roku mieli możliwość odbywania jednego semestru w ramach programu ERASMUS na jednej z  uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

 

Specjalności

Po pierwszym semestrze student wybiera jedną ze specjalności:

Studiując na specjalności MATEMATYKA FINANSOWA I AKTUARIALNA możesz stać się specjalistą od matematyki aktuarialnej, czyli aktuariuszem. Zajmuje się on kalkulacją składek ubezpieczeniowych, rezerw finansowych w firmach ubezpieczeniowych, tworzeniem planów emerytalnych oraz szeroko pojętym zarządzaniem ryzykiem. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, wykonywanie zawodu aktuariusza w firmie ubezpieczeniowej regulowane jest przepisami prawa i musi zostać poprzedzone zdaniem egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Aby przygotować się do egzaminów na aktuariusza zalecamy, po zdobyciu stopnia licencjata, podjęcie nauki na studiach II stopnia na tej samej specjalności. Studia licencjackie na specjalności MATEMATYKA FINANSOWA I AKTUARIALNA przygotują Cię nie tylko do egzaminu na aktuariusza, lecz dadzą też podstawy wiedzy z matematyki finansowej, ubezpieczeniowej i statystyki.

Studiując specjalność NAUCZYCIELSKĄ W ZAKRESIE MATEMATYKI I INFORMATYKI, studia I stopnia zdobędziesz wiedzę ze wszystkich podstawowych dziedzin matematyki i informatyki, a także z pedagogiki oraz metodyki nauczania matematyki i informatyki. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia możesz zarówno kontynuować naukę na studiach specjalności nauczycielskiej w zakresie matematyki, jak również wybrać inną specjalność.

 Jako student specjalności MATEMATYKA OGÓLNA zdobywasz wiedzę z wszystkich podstawowych dziedzin matematyki i masz możliwość szerokiego wyboru przedmiotów z wszystkich specjalności kierunków matematyka oraz informatyka. Absolwenci studiów I stopnia tej specjalności mogą podjąć również naukę na dowolnej innej specjalności studiów II stopnia.

Studiując specjalność MATEMATYKA TEORETYCZNA zdobywasz wiedzę z wszystkich podstawowych dziedzin matematyki i przy współpracy z opiekunem naukowym możesz rozwijać swoje zainteresowania w wybranym kierunku. W czasie studiów I stopnia możesz wybierać również spośród wykładów studiów II stopnia. Do wyboru specjalności teoretycznej zachęcamy studentów zainteresowanych teoriami matematycznymi i pracą badawczą. Po ukończeniu studiów II stopnia matematyki teoretycznej będziesz szczególnie przygotowany do pracy naukowej w dziedzinie matematyki.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent matematyki specjalności MATEMATYKA FINANSOWA I AKTUARIALNA ma znajomość podstawowych metod statystyki, podstaw mikroekonomii i ubezpieczeń majątkowych. Uzyskał też umiejętność stosowania narzędzi matematycznych w problemach ubezpieczeniowych i analizy danych. Absolwenci dysponują wiedzą i umiejętnościami w zakresie programowania, użytkowania baz danych oraz stosowania arkuszy kalkulacyjnych i specjalistycznego oprogramowania do przeprowadzenia obliczeń, eksperymentów, symulacji oraz analizy danych. Absolwenci znają język angielski w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie, a także posługiwanie się nim w dyscyplinach matematycznych oraz finansowych.

Specjalność ta szczególnie przygotowuje do pracy na stanowisku aktuariusza. Aktuariusze są potrzebni przede wszystkim w firmach ubezpieczeniowych i w bankach. Są też niezbędni we wszystkich przedsiębiorstwach, których działalność podlega ryzyku w takim stopniu, że zatrudnienie osoby zarządzającej ryzykiem jest opłacalne. Aktuariuszy zatrudniają także firmy konsultingowe, gdzie udzielają oni porad w zakresie podejmowania decyzji finansowych. Szerokie możliwości pracy i mała liczba aktuariuszy powoduje, że jest to zawód bardzo dobrze opłacany.

 

Po ukończeniu studiów licencjackich możesz również pracować jako specjalista od matematyki finansowej, ubezpieczeniowej czy statystyki w instytucjach finansowych, ubezpieczeniowych lub prowadzących badania opinii społecznej.

Absolwent kierunku matematyka specjalności NAUCZYCIELSKIEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI I INFORMATYKI posiada ogólną wiedzę matematyczną oraz wiedzę w zakresie technik informatycznych. Jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki oraz przedmiotów informatycznych w szkole podstawowej. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.

 

Jako absolwent specjalności NAUCZYCIELSKIEJ W ZAKRESIE MATEMATYKI I INFORMATYKI studia I stopnia będziesz mieć prawo do nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych. Jednocześnie po studiach na tej specjalności, mając ogólne przygotowanie z zakresu matematyki i informatyki, możesz pracować w instytucjach, w których stosowane są metody matematyczne (zarówno teoretyczne, jak i komputerowe), jak również w miejscach, w których wymagane są umiejętności z zakresu technologii informacyjnej.

 

Absolwent specjalności MATEMATYKA TEORETYCZNA posiada gruntowną wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin matematyki. Jest przygotowany do uczestniczenia w pracy naukowej zespołów badawczych. Absolwent zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się nim w kontaktach międzynarodowych. Posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych, niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie i pozwalającą wykorzystać techniki informatyczne przy rozwiązywaniu problemów matematycznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach.

 

Po specjalności MATEMATYKA TEORETYCZNA I stopnia, proponujemy podjęcie studiów II stopnia na tej samej specjalności, po których możesz pracować m.in. w szkołach wyższych jako pracownik naukowo-dydaktyczny.

 

Po studiach na specjalności MATEMATYKA OGÓLNA I stopnia, mając ogólne przygotowanie z zakresu matematyki i podstaw informatyki, możesz pracować w instytucjach, w których stosowane są metody matematyczne (zarówno teoretyczne, jak i komputerowe). Absolwent tej specjalności posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych, niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie i pozwalającą wykorzystać techniki informatyczne przy rozwiązywaniu problemów matematycznych. Jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych w różnych dziedzinach.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
matematyka
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
fizyka, chemia, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66