Uniwersytet Łódzki
MATEMATYKA, specjalności:MATEMATYKA OGÓLNA I FINANSOWA, NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE MATEMATYKI:

MATEMATYKA, specjalności:MATEMATYKA OGÓLNA I FINANSOWA, NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE MATEMATYKI

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 25)

humanistyczne

Opis studiów

Kierunek studiów MATEMATYKA prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu  Łódzkiego. Jest on dedykowany wszystkim uzdolnionym matematycznie absolwentom studiów licencjackich, zainteresowanych wykorzystaniem matematyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w sferze edukacyjnej, jak i w finansach, bankowości czy przemyśle.

Ideą studiów na kierunku MATEMATYKA jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej matematyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza pogłębieniem wiedzy matematycznej, jaką można było  dobyć na odpowiednich studiach I stopnia, student nabywa konkretne umiejętności na wybranej specjalności. Oferowane możliwości to MATEMATYKA OGÓLNA I FINANSOWA oraz NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE MATEMATYKI.

Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu

Specjalności

Specjalność MATEMATYKA OGÓLNA I FINANSOWA (specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się, co najmniej 20 osób)

Studia na tej specjalności umożliwiają zdobycie ogólnej wiedzy matematycznej i umiejętności posługiwania się tą wiedzą na poziomie magisterskim, a także dają wgląd w rozległą dziedzinę zastosowań matematyki w finansach: w ubezpieczeniach, w wycenie instrumentów pochodnych czy w ocenie ryzyka kredytowego. Studia pozwalają także na przygotowanie się do egzaminów państwowych na doradcę inwestycyjnego oraz aktuariusza.

Specjalność NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE MATEMATYKI (specjalność zostanie uruchomiona, gdy zgłosi się, co najmniej 15 osób).

Studiując na tej zdobędziesz gruntowną wiedzę z wszystkich podstawowych dziedzin matematyki, a także z pedagogiki oraz metodyki nauczania matematyki.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent specjalności MATEMATYKA OGÓLNA I FINANSOWA posiada wiedzę i umiejętności z podstawowych dziedzin współczesnej matematyki a także podstawową wiedzę z zakresu matematyki finansowej. Ma wykształcone umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwalające na niestandardowe podejście do rozwiązywania praktycznych problemów, wymagających stworzenia lub zaadaptowania modelu matematycznego. Absolwent zna język obcy w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w kontaktach międzynarodowych oraz korzystanie z literatury fachowej. Posiada wiedzę w zakresie technik informatycznych, niezbędną do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie oraz zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia. Absolwenci tej specjalności są przygotowani do podjęcia pracy w placówkach naukowo-badawczych, jednostkach administracji państwowej, urzędach statystycznych, ośrodkach badania opinii publicznej, a także w sektorze finansowym, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych w firmach konsultingowych, na stanowiskach  analitycznych lub związanych z  zarządzaniem ryzykiem finansowym, wnioskowaniem statystycznym itp. Może także zostać doradcą inwestycyjnym bądź aktuariuszem.

Absolwent  specjalności NAUCZYCIELSKA W ZAKRESIE MATEMATYKI posiada ogólną wiedzę matematyczną. Jest przygotowany do wykonywania zawodu nauczyciela matematyki we wszystkich typach szkół. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów  co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

Osoby nie posiadające przygotowania do nauczania matematyki w szkole podstawowej będą musiały uzupełnić to wykształcenie w zakresie określonym w programie studiów II stopnia dla specjalności nauczycielska w zakresie matematyki.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66