Uniwersytet Łódzki
INFORMATYKA, specjalności: SYSTEMY INFORMATYCZNE, INTERAKTYWNE MEDIA, INFORMATYKA OGÓLNA:

INFORMATYKA, specjalności: SYSTEMY INFORMATYCZNE, INTERAKTYWNE MEDIA, INFORMATYKA OGÓLNA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Niestacjonarne (zaoczne)

Orientacyjny limit miejsc

100 (min. 25)

humanistyczne

Opis studiów

Kierunek studiów INFORMATYKA prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest dedykowany wszystkim absolwentom studiów licencjackich, zainteresowanych wykorzystaniem informatyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w firmach, jak i urzędach czy instytucjach edukacyjnych.

Ideą studiów na kierunku INFORMATYKA jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej informatyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza solidnymi podstawami z algorytmiki, metod sztucznej inteligencji, komputerowego wspomagania obliczeń przy użyciu nowoczesnych narzędzi oraz zarządzania projektami informatycznymi student uzyskuje też przygotowanie matematyczne oraz konkretne umiejętności na wybranej specjalności. Oferowane możliwości to Interaktywne media i Systemy informatyczne.

Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci mieli możliwość odbywania jednego semestru na jednej z uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA II stopnia jest:

W zależności od wybranej specjalności celem kształcenia jest:

Specjalności

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

Studia na specjalności SYSTEMY INFORMATYCZNE pozwolą Ci na zdobycie praktycznych umiejętności oraz nabycie wiedzy teoretycznej związanej z szeroko pojętą dziedziną technologii informatycznych (IT). Praktycznie stosowane technologie informatyczne zmieniają się bardzo często, ale teoria na której bazują, pozostaje taka sama od wielu lat. Umiejętność dostrzeżenia tej teorii w zastosowaniach pozwala nie tylko na bardzo szybkie przyswojenie sobie nowych umiejętności i zapoznanie się z nowymi narzędziami, ale też ułatwia odniesienie sukcesu w tej bardzo konkurencyjnej branży poprzez lepsze zrozumienie pojawiających się wciąż „na nowo” wzorców.

Studia na specjalności INTERAKTYWNE MEDIA przygotowują Cię do pracy w dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z zakresu interaktywnych mediów (Internet, telewizja interaktywna itp.), projektowania graficznego, modelowania, obróbki obrazu, projektowania i implementacji gier i symulacji komputerowych. Po skończeniu studiów magisterskich będziesz posiadać również zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki (takich jak programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania).

Studia na specjalności INFORMATYKA OGÓLNA pozwolą Ci uzyskać bazę teoretyczną, na gruncie której zbudujesz zasób praktycznych umiejętności informatycznych. Zakres tematyczny poruszonych zagadnień obejmie między innymi: podstawy programowania, algorytmikę, podstawy sieci komputerowych, teorię i praktykę baz danych, technologie internetowe, techniki grafiki komputerowej

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku INFORMATYKA drugiego stopnia, specjalności: SYSTEMY INFORMATYCZNE, uzyskuje ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych technologii informatycznych, w tym zaawansowanej algorytmiki, metod sztucznej inteligencji, komputerowego wspomagania obliczeń przy użyciu nowoczesnych narzędzi oraz zarządzania projektami informatycznymi. Zasadniczy zakres kompetencji absolwenta tego kierunku obejmuje: zaawansowane programowanie obiektowe, modelowanie, analizę i projektowanie systemów informatycznych, projektowanie i programowanie usług sieciowych, serwisów internetowych i systemów baz danych. Absolwent INFORMATYKI posiada kompetencje również z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystania informatyki w logistyce. Absolwent kierunku INFORMATYKA jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze programisty, analityka i projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, konsultanta-specjalisty technologii informatycznych, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera, specjalisty ds. szkolenia z zakresu technologii informatycznych lub badacza w dziedzinie informatyki. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.

Będąc absolwentem specjalności SYSTEMY INFORMATYCZNE możesz zostać częścią ekscytującego świata nowych technologii, planując dalej swoją karierę jako: inżynier oprogramowania, projektant i administrator systemów informatycznych, projektant i administrator baz danych, specjalista od zabezpieczeń systemów informatycznych.

Będziesz też mógł pracować jako specjalista sieci komputerowych, posiadający umiejętności praktyczne związane z projektowaniem oraz tworzeniem sieci komputerowych. Będziesz również mógł/mogła współtworzyć technologie przyszłości jako pracownik laboratoriów badawczych wiodących producentów technologii informatycznych.

Absolwent kierunku INFORMATYKA specjalność INTERAKTYWNE MEDIA uzyska umiejętności i wiedzę z zakresu programowania komputerowego, grafiki i animacji komputerowej oraz technologii sieciowych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki wyższej i fizyki niezbędnej w projektowaniu różnych rozwiązań informatycznych związanych z szeroko pojętymi mediami. Możesz w przyszłości pracować: w firmach programistycznych (projektowanie, implementacja i modyfikacja oprogramowania), w studiach graficznych i fotograficznych (tworzenie i obróbka obrazu), w przemyśle rozrywkowym (realistyczne gry komputerowe), przy produkcji filmowej i telewizyjnej (animacje komputerowe, efekty specjalne), przy projektowaniu stron internetowych (tworzenie szaty graficznej stron, tworzenie animacji), w instytucjach naukowych (symulacje komputerowe).

Absolwenci kierunku INFORMATYKA OGÓLNA (studia w j. angielskim) II stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

Będziesz również mógł/mogła współtworzyć technologie przyszłości jako pracownik naukowy uczelni lub pracownik laboratoriów badawczych wiodących producentów technologii informatycznych.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów pierwszego stopnia.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66