Uniwersytet Łódzki
INFORMATYKA, specjalności: SYSTEMY INFORMATYCZNE, INTERAKTYWNE MEDIA:

INFORMATYKA, specjalności: SYSTEMY INFORMATYCZNE, INTERAKTYWNE MEDIA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

140 (min. 25)

humanistyczne

Opis studiów

Kierunek studiów INFORMATYKA prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest dedykowany wszystkim absolwentom studiów licencjackich, zainteresowanych wykorzystaniem informatyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w firmach, jak i urzędach czy instytucjach edukacyjnych.

Ideą studiów na kierunku INFORMATYKA jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej informatyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza solidnymi podstawami z algorytmiki, metod sztucznej inteligencji, komputerowego wspomagania obliczeń przy użyciu nowoczesnych narzędzi oraz zarządzania projektami informatycznymi student uzyskuje też przygotowanie matematyczne oraz konkretne umiejętności na wybranej specjalności. Oferowane możliwości to INTERAKTYWNE MEDIA i SYSTEMY INFORMATYCZNE.

Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci mieli możliwość odbywania jednego semestru na jednej z uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA II stopnia jest:

W zależności od wybranej specjalności celem kształcenia jest:

Specjalności

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

Studia na specjalności SYSTEMY INFORMATYCZNE pozwolą Ci na zdobycie praktycznych umiejętności oraz nabycie wiedzy teoretycznej związanej z szeroko pojętą dziedziną technologii informatycznych (IT). Praktycznie stosowane technologie informatyczne zmieniają się bardzo często, ale teoria na której bazują, pozostaje taka sama od wielu lat. Umiejętność dostrzeżenia tej teorii w zastosowaniach pozwala nie tylko na bardzo szybkie przyswojenie sobie nowych umiejętności i zapoznanie się z nowymi narzędziami, ale też ułatwia odniesienie sukcesu w tej bardzo konkurencyjnej branży poprzez lepsze zrozumienie pojawiających się wciąż „na nowo” wzorców.

Studia na specjalności INTERAKTYWNE MEDIA przygotowują Cię do pracy w dziedzinach, w których istotne jest połączenie wiedzy informatycznej z wiedzą z zakresu interaktywnych mediów (Internet, telewizja interaktywna itp.), projektowania graficznego, modelowania, obróbki obrazu, projektowania i implementacji gier i symulacji komputerowych. Po skończeniu studiów magisterskich będziesz posiadać również zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki (takich jak programowanie, sieci komputerowe, bazy danych, inżynieria oprogramowania).

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku INFORMATYKA drugiego stopnia, specjalności: SYSTEMY INFORMATYCZNE, uzyskuje ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych technologii informatycznych, w tym zaawansowanej algorytmiki, metod sztucznej inteligencji, komputerowego wspomagania obliczeń przy użyciu nowoczesnych narzędzi oraz zarządzania projektami informatycznymi. Zasadniczy zakres kompetencji absolwenta tego kierunku obejmuje: zaawansowane programowanie obiektowe, modelowanie, analizę i projektowanie systemów informatycznych, projektowanie i programowanie usług sieciowych, serwisów internetowych i systemów baz danych. Absolwent INFORMATYKI posiada kompetencje również z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystania informatyki w logistyce. Absolwent kierunku INFORMATYKA jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w charakterze programisty, analityka i projektanta systemów informatycznych, kierownika projektu w branży informatycznej, konsultanta-specjalisty technologii informatycznych, administratora systemów informatycznych, administratora baz danych, webmastera, specjalisty ds. szkolenia z zakresu technologii informatycznych lub badacza w dziedzinie informatyki. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych na kierunku informatyka lub kierunkach pokrewnych.

Będąc absolwentem specjalności SYSTEMY INFORMATYCZNE możesz zostać częścią ekscytującego świata nowych technologii, planując dalej swoją karierę jako: inżynier oprogramowania, projektant i administrator systemów informatycznych, projektant i administrator baz danych, specjalista od zabezpieczeń systemów informatycznych.

Będziesz też mógł pracować jako specjalista sieci komputerowych, posiadający umiejętności praktyczne związane z projektowaniem oraz tworzeniem sieci komputerowych. Będziesz również mógł/mogła współtworzyć technologie przyszłości jako pracownik laboratoriów badawczych wiodących producentów technologii informatycznych.

Absolwent kierunku INFORMATYKA specjalność INTERAKTYWNE MEDIA uzyska umiejętności i wiedzę z zakresu programowania komputerowego, grafiki i animacji komputerowej oraz technologii sieciowych. Zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki wyższej i fizyki niezbędnej w projektowaniu różnych rozwiązań informatycznych związanych z szeroko pojętymi mediami. Możesz w przyszłości pracować: w firmach programistycznych (projektowanie, implementacja i modyfikacja oprogramowania), w studiach graficznych i fotograficznych (tworzenie i obróbka obrazu), w przemyśle rozrywkowym (realistyczne gry komputerowe), przy produkcji filmowej i telewizyjnej (animacje komputerowe, efekty specjalne), przy projektowaniu stron internetowych (tworzenie szaty graficznej stron, tworzenie animacji), w instytucjach naukowych (symulacje komputerowe).

Będziesz również mógł/mogła współtworzyć technologie przyszłości jako pracownik naukowy uczelni lub pracownik laboratoriów badawczych wiodących producentów technologii informatycznych. Dzięki studiom w języku angielskim łatwiej znajdziesz pracę w instytucjach międzynarodowych.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66