Uniwersytet Łódzki
INFORMATYKA, specjalność: COMPUTER SCIENCE (INFORMATYKA OGÓLNA) – STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM:

INFORMATYKA, specjalność: COMPUTER SCIENCE (INFORMATYKA OGÓLNA) – STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM
(studia w języku angielskim)

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

Specjalność zostanie uruchomiona, gdy wybierze ją co najmniej 12 osób.

humanistyczne

Opis studiów

Kierunek studiów INFORMATYKA prowadzony jest na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest dedykowany wszystkim absolwentom studiów licencjackich, zainteresowanych wykorzystaniem informatyki w dalszej pracy zawodowej, zarówno w firmach, jak i urzędach czy instytucjach edukacyjnych.

Ideą studiów na kierunku INFORMATYKA jest przekazywanie studentom wiedzy i umiejętności dotyczących podstawowych gałęzi współczesnej informatyki. Studia te dają wykształcanie na poziomie ogólnoakademickim o dużym potencjale wykorzystania go w praktyce. Poza solidnymi podstawami z algorytmiki, metod sztucznej inteligencji, komputerowego wspomagania obliczeń przy użyciu nowoczesnych narzędzi oraz zarządzania projektami informatycznymi student uzyskuje też przygotowanie matematyczne oraz konkretne umiejętności na wybranej specjalności. Oferowane możliwości to Interaktywne media i Systemy informatyczne.

Różnorodne formy zajęć, między innymi liczne zajęcia w laboratoriach komputerowych, pozwalają studentom na opanowanie różnych technik związanych z przetwarzaniem informacji. Szczególny nacisk w procesie kształcenia położony jest na rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej i korzystania z literatury przedmiotu.

Przewiduje się taką organizację studiów, aby studenci mieli możliwość odbywania jednego semestru na jednej z uczelni zagranicznych, z którymi Uniwersytet ma podpisane odpowiednie umowy.

Celem kształcenia na kierunku INFORMATYKA II stopnia jest:

Specjalności

Kandydaci przy rejestracji podają nazwę preferowanej specjalności:

Studia na specjalności COMPUTER SCIENCE (informatyka ogólna – studia w języku angielskim) pozwolą Ci uzyskać bazę teoretyczną, na gruncie której zbudujesz zasób praktycznych umiejętności informatycznych. Zakres tematyczny poruszonych zagadnień obejmie między innymi: podstawy programowania, algorytmikę, podstawy sieci komputerowych, teorię i praktykę baz danych, technologie internetowe, techniki grafiki komputerowej

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku COMPUTER SCIENCE (informatyka ogólna – studia w j. angielskim) II stopnia są przygotowani do podjęcia pracy w charakterze:

Będziesz również mógł/mogła współtworzyć technologie przyszłości jako pracownik naukowy uczelni lub pracownik laboratoriów badawczych wiodących producentów technologii informatycznych. Dzięki studiom w języku angielskim łatwiej znajdziesz pracę w instytucjach międzynarodowych.

Zasady przyjęć

Dla osób posiadających dyplomy ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Bez egzaminu, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – konkurs dyplomów.

Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku (specjalności) w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66