Uniwersytet Łódzki
GEOINFORMACJA:

GEOINFORMACJA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Nauk Geograficznych

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 30)

humanistyczne

Opis studiów

Kierunek studiów GEOINFORMACJA prowadzony jest na Wydziale Nauk Geograficznych przy współudziale Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego.

Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy specjalistów dla potrzeb gospodarki, którzy będą potrafili przeprowadzać wieloaspektowe analizy w ujęciu przestrzennym  z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej (przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne) a także tworzyć  Systemy Informacji Geograficznej .

W trakcie studiów  przedstawiane są rozszerzona wiedza i umiejętności  związane z opisem zjawisk zachodzących w przestrzeni, ich analizą, interpretacją i upowszechnianiem, z wykorzystaniem metod matematycznych i narzędzi informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów komercjalizacji wiedzy.

Studia umożliwiają łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi (w pracowni informatycznej, pozyskiwanie danych w terenie), oraz działalność w kołach naukowych, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Specjalności

Na poziomie studiów magisterskich studenci maja możliwość wyboru przedmiotu w ramach specjalności Analityk GIS.

W przypadku, gdy kandydat na wybrany kierunek (specjalność) studiów II stopnia nie ma przygotowania z tego kierunku  w zakresie studiów I stopnia, powinien uzupełnić to przygotowanie w trakcie studiów II stopnia. Efekty kształcenia do uzupełnienia wykształcenia w zakresie studiów I stopnia ustala Dziekan zgodnie z programem studiów I stopnia.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada rozszerzoną wiedzę na temat analiz przestrzennych oraz rozwiązań informatycznych z zakresu geoinformacji. Powinien być przygotowany do wykorzystania posiadanej wiedzy w rożnych dziedzinach gospodarki, w których wykorzystywana jest informacja przestrzenna w sposób zaawansowany:  administracji rządowej i samorządzie terytorialnym, ochronie środowiska, a także w instytucjach związanych z tworzeniem, nadzorowaniem informatycznym systemów GIS.  Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów  trzeciego stopnia.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków studiów.

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, i magisterskich wszystkich kierunków studiów. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów – w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na studia decyduje suma średnich ocen uzyskanych w czasie studiów pierwszego stopnia udokumentowanych zaświadczeniem: ocena z dyplomu – 25% oraz średnia ocen ze studiów – 75%.

 

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-238 Łódź, ul. Banacha 22
facmath@math.uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 59 49,
fax: (42) 635 42 66