Uniwersytet Łódzki
WOJSKOZNAWSTWO:

WOJSKOZNAWSTWO

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

80 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

WOJSKOZNAWSTWO jest nowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie wykształcenia w tej specjalności.

Studenci WOJSKOZNAWSTWA I stopnia uczestniczą w zajęciach poświęconych historii sztuki wojennej, zaznajamiają się z przebiegiem działań wojennych, strukturami armii, poznają sylwetki wybitnych wodzów. W toku studiów omawiane są zagadnienia z zakresu bronioznawstwa.

Studenci poznają współczesne struktury bezpieczeństwa narodowego.

W programie studiów omawiana będzie rola ekonomii, logistyki i mediów w konfliktach wojennych.

Studenci będą mieli możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji z dwóch języków obcych.

W trakcie studiów przekazywana jest wiedza na temat polskich tradycji wojskowych, wychowania patriotycznego i dziedzictwa kulturowego.

Studia na tym kierunku są doskonałą formą rozwoju dla osób związanym z ruchem rekonstrukcyjnym i pasjonatów zainteresowanych wojskiem. Obok wiedzy teoretycznej studenci będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. zajęcia poligonowe czy sztuki walki.

Absolwenci WOJSKOZNAWSTWA przygotowywani są do prowadzenia samodzielnych badań naukowych z zakresu historii wojskowości.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o dziejach wojskowych zarówno w odniesieniu do historii Polski, jak i świata. Poznaje zmieniającą się specyfikę prowadzenia wojen poprzez wieki oraz rodzaje używanych broni. Zna profesjonalną terminologię, rozumie mechanizmy wojen i konfliktów, a zdobytą wiedzę umie wykorzystać w sposób obiektywny, poddając analizie i ocenie materiał informacyjny. Zapoznaje się z fachową literaturą przedmiotu. Potrafi krytycznie podejść do dostępnych źródeł.

Absolwent zdobywa również umiejętności metodologiczne oraz warsztatowe potrzebne do prowadzenia badań z zakresu WOJSKOZNAWSTWA i historii wojskowej. Ważnym elementem wiedzy jest wychowanie patriotyczne. Zna i szanuje polskie tradycje wojskowe i dziedzictwo kulturowe własnego regionu. Dowiaduje się również o rodzajach współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa i pokoju światowego. Absolwent rozumie jak ważne znaczenie ma zachowanie pokoju i zapewnienie bezpieczeństwa.

Ukończenie studiów licencjackich umożliwia absolwentowi zatrudnienie w placówkach administracji państwowej, muzeach, skansenach wojskowych, placówkach kulturalnych, mediach, produkcjach filmowych, jak i wielu innych instytucjach państwowych i samorządowych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, WOS, język polski, historia sztuki, geografia, filozofia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, WOS, język polski, historia sztuki, geografia, filozofia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
drugi język obcy nowożytny, historia, WOS, język polski, geografia, filozofia, matematyka, biologia, chemia, fizyka, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31