Uniwersytet Łódzki
WOJSKOZNAWSTWO:

WOJSKOZNAWSTWO

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

WOJSKOZNAWSTWO jest nowym, interdyscyplinarnym kierunkiem studiów na Uniwersytecie Łódzkim. Nasza uczelnia jako jedna z niewielu w kraju oferuje zdobycie wykształcenia w tej specjalności.

Studia magisterskie na kierunku WOJSKOZNAWSTWO są propozycją dla absolwentów studiów licencjackich zainteresowanych współczesnymi siłami zbrojnymi, służbami mundurowymi i innymi instytucjami bezpieczeństwa publicznego.

Studenci będą zdobywać wiedzę na zajęciach poświęconych różnym aspektom konfliktów międzynarodowych w XX i XXI w. W programie studiów zaplanowano zajęcia, na których omawiana będzie organizacja sił zbrojnych i służb specjalnych.

Student WOJSKOZNAWSTWA będzie miał okazję zapoznać się ze współczesnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa jak terroryzm oraz metodami ich zapobiegania i zwalczania.

W programie studiów przewidziano szereg zajęć, których celem jest zaznajomienie studentów z podstawami prawnymi, strukturą i zadaniami państwowych i samorządowych jednostek administracji zajmujących się bezpieczeństwem publicznym.

Obok wiedzy teoretycznej studenci będą uczestniczyć w zajęciach rozwijających umiejętności praktyczne, jak np. ratownictwo medyczne, elementy walki w obszarach zabudowanych czy samoobrona.

Zajęcia ze studentami prowadzić będą historycy badający zagadnienia z zakresu stosunków międzynarodowych oraz wojskowości. Ponadto wśród wykładowców znajdą się specjaliści z zakresu bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego oraz eksperci z dziedziny ratownictwa medycznego i psychologii pola walki.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada orientację w problematyce współczesnego świata, co zdecydowanie ułatwia umiejscowienie zagadnień związanych z wojskiem w całym kontekście skomplikowanego współczesnego otoczenia politycznego (stosunki międzynarodowe), prawnego (prawo międzynarodowe), ekonomicznego (zarządzanie zasobami ludzkimi i zarządzania kryzysowego) i społecznego (współczesny terroryzm).

Absolwent będzie przygotowany do prowadzenia badań naukowych. Zdobycie umiejętności związanych ze stawianiem pytań badawczych, dobieraniem metod odpowiednich do odpowiadania na nie, a także  umiejętności warsztatowych pozwoli uczynić z absolwentów WOJSKOZNAWSTWA dojrzałych badaczy. Edukacja teoretyczna poszerzona jest o zajęcia specjalistyczne, terenowe, jak również podstawy ratownictwa medycznego. Pozwoli posiąść wiedzę i umiejętności z podstaw strategii i taktyki wojennej, psychologii pola walki, szkolenia obronnego na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej, walki w warunkach miejskich, ratownictwa medycznego i sztuki samoobrony. Ukończenie drugiego stopnia studiów wojskowości wykształca postawę patriotyczną, obywatelską, poczucie dumy narodowej i zasad wychowania dla pokoju.

Ukończenie tego etapu studiów umożliwia absolwentowi znalezienie bogatszej oferty pracy, począwszy od instytucji i jednostek Wojska Polskiego, służb mundurowych, poprzez administrację państwową i terytorialną, media, wydawnictwa wojskowe, instytucje edukacyjne, muzealne i kulturalne, obsługę turystyki militarnej, po politykę i dyplomację.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i studiów magisterskich wszystkich kierunków. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. Kierunek zostanie uruchomiony przy rejestracji co najmniej 20 osób.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31