Uniwersytet Łódzki
OKCYDENTALISTYKA:

OKCYDENTALISTYKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

60 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

OKCYDENTALISTYKA jest nowym (istniejącym od roku akademickiego 2012/13) kierunkiem studiów humanistycznych, mającym umożliwić systematyczne i interdyscyplinarne badanie fenomenu cywilizacji zachodniej. Studia te przekazują symultanicznie w interdyscyplinarnych modułach dydaktycznych niezbędną wiedzę historyczną (na temat cywilizacyjnie najdonioślejszych wydarzeń i procesów w obszarze polityki, gospodarki oraz stosunków społecznych) oraz podstawową wiedzę na temat rozwoju myśli i kultury zachodniej: filozofii, religii, sztuki, kultury popularnej, obyczajów.

 

OKCYDENTALISTYKĘ wyróżniają następujące środki służące osiągnięciu celów kształcenia:

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

OKCYDENTALISTYKA wyposaża absolwenta w narzędzia intelektualne, pozwalające łączyć zrozumienie przeszłości z zainteresowaniem teraźniejszością, a także przyszłością. Kształci krytyczny namysł nad wszelkimi podziałami, kategoryzacjami politycznymi, kulturowymi w obrębie Okcydentu. Poprzez aktywizujące metody dydaktyczne kładzie nacisk na efektywne wykorzystanie wiedzy (przekazywanej zarówno tradycyjnymi sposobami w mowie i piśmie, jak i angażującej nowoczesne techniki multimedialne, naukę we współpracy z instytucjami kultury) oraz samodzielne jej zdobywanie (z wykorzystaniem określonych technik pozyskiwania wiedzy i informacji). Student OKCYDENTALISTYKI wdrażany jest od samego początku do pracy zespołowej (poprzez udział w realizacji projektów, w warsztatach, dyskusjach), rozwija kulturę logiczną, umiejętność prowadzenia merytorycznych sporów oraz umiejętność analizy wszelkich przejawów kultury.

OKCYDENTALISTYKA wzbudza zainteresowanie otaczającą rzeczywistością, propaguje pluralizm i otwartość, krytyczny namysł, metodyczność i odpowiedzialność. OKCYDENTALISTYKA sprzyja możliwości zatrudnienia w następujących zawodach: wykwalifikowany pracownik sektora kultury i mediów; animator kultury; krytyk sztuki; dziennikarz; polityk.

Student zyskuje także optymalne przygotowanie do uszczegółowienia i kontynuowania studiów humanistycznych na poziomie magisterskim w zakresie historii, filozofii, historii sztuki, archeologii, etnologii, studiów politologicznych, dziennikarskich, kulturoznawczych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski lub inny dowolny przedmiot maturalny zdawany przez kandydata
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
dowolne przedmioty zdawanena maturze, w tym obowiązkowo język polski, jeśli nie został wybrany w 1 kategorii
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31