Uniwersytet Łódzki
HISTORIA:

HISTORIA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

130 (min.25)

humanistyczne

Opis studiów

Studia historyczne pozwalają na uzyskanie szerokiej i interdyscyplinarnej wiedzy humanistycznej z zakresu historii, a także innych nauk humanistycznych i społecznych. Podjęcie studiów historycznych pozwala poznać procesy i mechanizmy polityczne, społeczne i gospodarcze od starożytności po współczesność. Łódzcy historycy specjalizują się zarówno w dziejach Polski, jak i powszechnej (m. in. Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Rosji i Związku Radzieckiego, Rzymu i Bizancjum, Szwecji, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych). Nabyte umiejętności umożliwiają skuteczne funkcjonowanie na współczesnym rynku pracy. Studiowanie historii stwarza także szerokie możliwości zdobywania dodatkowego doświadczenia w ramach praktyk, stażów i wolontariatu. Studia trwają 6 semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata.

Specjalności

W I semestrze studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalności:

a) OGÓLNOHISTORYCZNEJ, a w jej ramach jednego z bloków:

– archiwalnego (celem tego bloku jest wyposażenie absolwentów w wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat istoty metod pracy archiwalnej, dziejów archiwistyki polskiej, metodyki archiwalnej oraz wykorzystania technik komputerowych w pracy archiwisty. Ponadto studenci poznają podstawy ustroju współczesnych instytucji oraz uczestniczą w zajęciach z zakresu ochrony własności intelektualnej i ergonomii. Nie brakuje również zajęć praktycznych realizowanych w Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego, Archiwum Państwowym w Łodzi i Oddziale w Łodzi Instytutu Pamięci Narodowej);

– dziejów imperiów (w programie bloku szczególny nacisk położono na zrozumienie istoty procesu historycznego, przyczyn i konsekwencji zjawisk, z którymi ludzkość miała do czynienia w przeszłości i których doświadcza we współczesnym świecie. Dla studentów zainteresowanych najnowszą historią niewątpliwie interesujące okażą się zajęcia z dziejów imperium Stalina, natomiast zajęcia z zakresu stosunków międzynarodowych i dyplomacji przybliżą studentom grę dyplomatyczną prowadzoną przez najważniejsze podmioty stosunków międzynarodowych na przestrzeni wieków);

– historię stosunków międzynarodowych (celem tego bloku jest zapoznanie studentów z genezą i ewolucją stosunków międzynarodowych poczynając od czasów świata antycznego do współczesności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wiek XX. Studenci poznają zagadnienia z zakresu teorii stosunków między- narodowych, prawa międzynarodowego, dyplomatycznego i konsularnego, historii doktryn politycznych, pozwalające zrozumieć zachodzące zmiany relacjach między państwami i pozapaństwowymi uczestnikami stosunków międzynarodowych);

– turystykę kulturową (blok ten ma charakter interdyscyplinarny. Łączy historię odkryć geograficznych i podróżowania oraz historię sztuki z krajoznawstwem i dziennikarstwem. Uczestnicy bloku znacznie poszerzają swoją wiedzę o wybranych, najatrakcyjniejszych regionach świata. Wiedza teoretyczna oraz wiele praktycznych umiejętności uzyskanych podczas warsztatów badawczych, warsztatów historyczno-krajoznawczych, takich jak zajęcia plenerowe, objazdy i warsztatów dziennikarsko-krajoznawczych, pozwolą na spożytkowanie ich w różnych profesjach i rolach społecznych);

b) NAUCZYCIELSKIEJ: studia licencjackie z tej specjalności uprawniają absolwenta do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej. W ramach specjalności studenci dogłębnie poznają dzieje Polski i świata, uczestniczą w zajęciach z dydaktyki historii i wiedzy o społeczeństwie oraz psychologii. W programie specjalności znajdują się także takie przedmioty, jak: pedagogika, podstawy prawa dla nauczycieli, edukacja regionalna czy historia wychowania. Studenci uczestniczą w praktykach pedagogicznych w szkołach podstawowych.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku HISTORIA otrzyma ogólne wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej, nabędzie także umiejętności krytycznej obserwacji współczesnych wydarzeń politycznych. Wyniesione ze studiów umiejętności analityczne i praktyczne oraz wiedza interdyscyplinarna pozwolą mu działać na rynku pracy. Nasi absolwenci posiadają umiejętności posługiwania się językami obcymi i szybkiego uczenia się, potrafią posługiwać się nowoczesnymi technikami informacyjnymi, mają zdolności komunikacyjne, potrafią szybko reagować na zmieniające się warunki w świecie. Dzięki udziałowi w toku studiów w zajęciach specjalizacyjnych absolwent uzyska dodatkowe możliwości podejmowania pracy w placówkach oświatowych i kulturalnych, muzealnych, mediach, biznesie, dyplomacji, administracji państwowej i samorządowej. Absolwent studiów historycznych I stopnia otrzyma prawo do podejmowania nauki na II stopniu studiów historycznych i innych dla uzyskania stopnia zawodowego magistra.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
historia, WOS, geografia, język polski, matematyka, język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
drugi język obcy nowożytny, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, etyka, informatyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31