Uniwersytet Łódzki
HISTORIA SZTUKI:

HISTORIA SZTUKI

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 25)

Opis studiów

Studia na kierunku HISTORIA SZTUKI pozwalają uzyskać gruntowną wiedzę z zakresu historii architektury i plastyki od starożytności po czasy współczesne. Absolwent dysponuje wiedzą o metodach badania i sposobie wartościowania dziedzictwa artystycznego. Program studiów oprócz zajęć dydaktycznych oferuje bogaty program zajęć praktycznych, obejmujących ćwiczenia terenowe organizowane w Polsce i zagranicą. Istotnym uzupełnieniem edukacji są zajęcia praktyczne.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich posiada wiedzę z zakresu dziejów sztuki polskiej, europejskiej i pozaeuropejskiej od czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do prowadzenia prac pomocniczych w zakresie dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw. Dysponuje zasobem merytorycznej wiedzy pozwalającym na podjęcie pracy w szkolnictwie (po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy lub dowolny przedmiot zdawany na maturze
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
dowolne przedmioty zdawane na maturze
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Zasady przyjęć dla kandydatów ze starą maturą:
Liczba punktów za oceny z egzaminu maturalnego z języka polskiego (p) oraz historii (p lub u).
W przypadku braku oceny z egzaminu maturalnego z historii – ocena z klasyfikacji końcoworocznej na świadectwie dojrzałości.

Ocena Liczba punktów Skala ocen od 6 do 2

Celująca 150
Bardzo dobra 117
Dobra 83
Dostateczna 49
Dopuszczająca 15

Ocena Liczba punktów Skala ocen od 5 do 3


Bardzo dobra 150
Dobra 83
Dostateczna 15


Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31