Uniwersytet Łódzki
HISTORIA SZTUKI:

HISTORIA SZTUKI

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

40 (min. 25)

Opis studiów

Studia na kierunku HISTORIA SZTUKI pozwalają pogłębić wiedzę z zakresu historii architektury i plastyki.  Poszerzają wiadomości z zakresu warsztatu naukowego historyka sztuki. Pozwalają na praktyczne wykorzystanie pozyskanych wiadomości w konkretnych, praktycznych zawodowych, zgodnych z proponowanymi profilami specjalizacji

Specjalności

SPECJALIZACJE:

Naszym studentom proponujemy obecnie dwa profile specjalizacyjne:

KRYTYKA ARTYSTYCZNA I UPOWSZECHNIANIE SZTUKI – absolwenci przygotowani są do pracy w redakcjach czasopism, galeriach i placówkach promujących sztukę i prowadzących handel dziełami sztuki.

OCHRONA ZABYTKÓW I ZARZĄDZANIE DOBRAMI KULTURY MATERIALNEJ – absolwenci są przygotowani do pracy w pracowniach opieki nad zabytkami, muzeach, instytucjach zarządzających dobrami kultury.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent otrzymujący dyplom magistra HISTORII SZTUKI, posiada wiedzę z zakresu historii sztuki powszechnej i polskiej od czasów starożytnych po współczesność. Jest przygotowany do pracy naukowej w szkołach wyższych, placówkach badawczych, muzealnych, konserwatorskich, galeriach antykwarycznych, wystawiających i prowadzących obrót dziełami sztuki, w redakcjach wydawnictw, czasopism oraz placówkach popularyzujących sztukę. Pewne ukierunkowanie, związane z przyszłym zawodem jest przeprowadzane w ramach zajęć specjalizacyjnych.

Absolwenci kierunków humanistycznych ( innych niż historia sztuki) są zobowiązani do uczestniczenia w seminarium magisterskim o rozszerzonym programie, który zostanie indywidualnie ustalony przez promotora pracy magisterskiej.

Zasady przyjęć

Na studia II stopnia przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich z historii sztuki lub studiów I stopnia lub studiów magisterskich innego kierunku humanistycznego. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów i rankingu sporządzonego według średniej ze studiów I stopnia lub studiów magisterskich (w przypadku kandydatów którzy ukończyli studia humanistyczne  II stopnia lub jednolite studia magisterskie).

W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń na studia będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali najlepsze wyniki, w ramach ustalonego limitu miejsc.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31