Uniwersytet Łódzki
HISTORIA:

HISTORIA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

100 (min. 25)

humanistyczne

Opis studiów

Zupełnie nowy program studiów, z ofertą pierwszy raz gruntownie zweryfikowaną od wielu lat. Studia II stopnia – magisterskie oferują blok zajęć wspólnych dla wszystkich Studentów (przedmioty uzupełniające i poszerzające wiedzę ze wszystkich epok) oraz jedną z trzech specjalizacji do wyboru.  Pozwalają one na nowo odkryć piękno, ale i praktyczny wymiar historii. Studiowanie historii uczy wielu ważnych – a często niedocenianych na innych szczeblach edukacji – umiejętności przydatnych we współczesnym świecie, tj. na przykład analizowanie tekstów i obrazów, w tym także filmowych; zasady pisania rozmaitych prac, dyskutowania według reguł obowiązujących w różnych typach debat, prowadzenia negocjacji; organizowania, cenionej obecnie w wielu środowiskach, pracy grupowej; zgłębiania kodów i symboli kultury, dzieł sztuki, elementów życia codziennego poprzednich epok. Umożliwiają udział w wyjazdach oraz w spotkaniach z interesującymi gośćmi. Można także wybrać typ pracy magisterskiej (klasyczna lub projektowa) – gruntowna praca nad dyplomem to najważniejsza cecha tych studiów magisterskich.

Specjalności

W I semestrze studenci dokonują wyboru jednej z dwóch specjalizacji: REDAKCYJNO-BADAWCZEJ, KULTUROWO-POPULARYZATORSKIEJ, NAUCZYCIELSKIEJ.

Celem specjalizacji REDAKCYJNO-BADAWCZEJ, jest przygotowanie do ewentualnej przyszłej pracy naukowej i studiów III stopnia (doktoranckich), doskonalenie warsztatu naukowego, umiejętności pisania, tworzenia wypowiedzi ustnych i prowadzenia dyskusji przydatnych w każdej pracy polegającej na kontaktach z drugim człowiekiem.

Specjalizacja KULTUROWO-POPULARYZATORSKA wychodzi naprzeciw tym adeptom uniwersyteckiego nauczania historycznego, którzy dotąd nie mogli łatwo wpisać się w ramy historii magisterskiej i nie mogli dostatecznie rozwijać swoich umiejętności twórczych. Jej zasadniczymi celami jest łączenie zainteresowań historycznych z ich praktycznym zastosowaniem; proponowane przedmioty z historii kultury znajdą przydatność przede wszystkim dla absolwentów poszukujących pracy w instytucjach i podmiotach rynku pracodawcy zajmujących się w różny sposób przeszłością. Winny również ułatwić przyswajanie i rozumienie wszechobecnych kodów kulturowych, posiadających żywy kontekst historyczny

Specjalizacja NAUCZYCIELSKA w zakresie nauczania dwuprzedmiotowego historii oraz wiedzy o społeczeństwie korzysta z wielodekadowych doświadczeń przygotowywania przyszłych nauczycieli historii do ich późniejszej pracy zawodowej, co w Instytucie Historii UŁ realizuje się w różnych warunkach programowych od kilkudziesięciu lat. W pierwszym semestrze zajęcia skupiają się na przedmiotach z zakresu psychologii oraz pedagogiki w zakresie szkoły ponadpodstawowej, by w ciągu trzech następnych semestrów ustąpić miejsca przedmiotom teoretycznym i praktycznym w zakresie dydaktyki, metodyki i praktyk w szkołach. Studenci odbywają zajęcia praktyczne i teoretyczne umożliwiające im nauczanie dwóch przedmiotów: historii i wiedzy o społeczeństwie w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Specjalność ta jest przeznaczona dla studentów historii z tytułem licencjata z uprawnieniami pedagogicznymi.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent otrzyma pogłębione wykształcenie humanistyczne i wszechstronną wiedzę w zakresie wybranych przez siebie konkretnych dyscyplin historycznych. Szczególnie cennym efektem studiów II stopnia jest nabycie przez absolwentów samodzielności intelektualnej oraz umiejętności autonomicznego prowadzenia badań w toku dwuletniego przygotowywania pracy magisterskiej. Uzyskana przy tym analityczna, interdyscyplinarna wiedza, umiejętności samodzielnego zdobywania informacji, kategoryzowania ich i wykorzystywania, a także zdolność rzeczowej prezentacji wyników swojej pracy, otwierają drogę do kariery zawodowej wszędzie tam, gdzie cenione są krytyczny i kompetentny ogląd rzeczywistości, umiejętność dynamicznej oceny sytuacji, gromadzenie rzetelnych i zweryfikowanych materiałów, łatwość ustnej i pisemnej wypowiedzi, umiejętności szybkiego uczenia i się zdobywania nowych kompetencji. Wachlarz możliwości podjęcia zatrudnienia po studiach historycznych jest zatem bardzo szeroki: od świata biznesu, polityki i dyplomacji, poprzez administrację państwową, bezpieczeństwo publiczne, organizacje pozarządowe i regionalne, edukację, publicystykę, aż po pracę naukową. Ukończenie tego etapu studiów umożliwia również kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich/magisterskich wszystkich kierunków na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń decydować będzie: konkurs dyplomów i średnia ocen ze studiów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31