Uniwersytet Łódzki
FILOZOFIA:

FILOZOFIA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

90 (min. 30)

humanistyczne

Opis studiów

Studia na kierunku FILOZOFIA łączą tradycyjną szerokość zainteresowań z nowoczesnym podejściem do nauczania i zorientowane są na następujące cele:

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów licencjackich z FILOZOFII legitymuje się ogólnym wykształceniem humanistycznym w zakresie nie tylko samej historii filozofii, ale również elementów logiki, etyki, estetyki, epistemologii, ontologii. Bogata oferta programowa powoduje, że oprócz szerokiej wiedzy obejmującej całą historię przedmiotu, w ramach poszczególnych zajęć uzupełniających i wzbogacających główny nurt studiowania, nabywa także wiele uniwersalnych umiejętności, które zastosuje do innych niż zdefiniowane przez filozofię zagadnień. Należą do nich umiejętność myślenia krytycznego, stawiania i rozwiązywania problemów, świadomość z zakresu sposobów prowadzenia i rozstrzygania sporów, wiedza na temat budowania silnych argumentacji, poprawności wnioskowania, czy umiejętność wykazywania słabości w rozumowaniu innych, itp. Ponadto nasi absolwenci posiadają poszerzone kompetencje w zakresie pracy z komputerem, pisania i redagowania tekstów czy znajomości języków obcych, czemu służą nie tylko powszechne lektoraty, ale specjalistyczne translatoria. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów magisterskich na FILOZOFII lub na innym kierunku, do podjęcia pracy, która nie wymaga określonych studiów zawodowych. Program umożliwia studentom szeroki i swobodny wybór zajęć z bogatej oferty zajęć specjalistycznych, pozwalając na kształtowanie własnych zainteresowań. Absolwenci mogą też uczestniczyć dodatkowo w zajęciach odpłatnych studiów podyplomowych „Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki”, których ukończenie uprawnia do wykonywania zawodu nauczyciela Filozofii i Etyki

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski lub inny przedmiot maturalny zdawany (np. filozofia)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
dowolne przedmioty zdawane na maturze, w tym obowiązkowo język polski, jeśli nie został wybrany w 1 kategorii
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31