Uniwersytet Łódzki
FILOZOFIA:

FILOZOFIA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

50 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

Program uzupełniających studiów magisterskich zapewnia  pogłębienie znajomości wybranych przez studentów dziedzin filozofii, zdobycie umiejętności samodzielnej pracy z tekstami filozoficznymi i tłumaczenia tekstów obcojęzycznych, a także umiejętności twórczego i krytycznego myślenia. Stwarza też podstawę do samodzielnych poszukiwań światopoglądowych i etycznych, identyfikowania problemów i wyzwań współczesności. Studenci układają program zgodnie z własnymi zainteresowaniami i tematyką pracy magisterskiej; przy czym absolwenci niefilozoficznych kierunków studiów uzupełniają wiedzę z filozofii pod kierunkiem swego opiekuna naukowego. Zainteresowanym kontynuacją nauki w zakresie filozofii proponujemy czteroletnie studia doktoranckie w ramach Studiów Doktoranckich Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Studenci mogą też uczestniczyć w zajęciach odpłatnych studiów podyplomowych: „Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki” Od wielu już lat poszerzeniem naszej oferty jest Podyplomowe Studium dla Nauczycieli, chcących wzbogacić swoją wiedzę z zakresu Etyki i Filozofii oraz wykorzystać zdobyte umiejętności w ich nauczaniu na poziomie gimnazjalnym i w szkołach średnich. Studia te zapewniają obszerną wiedzę z historii filozofii, filozofii współczesnej i etyki; kursy z praktycznego wykorzystania filozofii (sztuka prowadzenia sporów, dociekania filozoficzne, poradnictwo filozoficzne); warsztaty psychologiczne. Studia trwają 4 semestry.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Wyniesione ze studiów zdolności analityczne pozwalają absolwentom FILOZOFII szczegółowo wnikać w strukturę podejmowanych zagadnień, a umiejętność syntezy ułatwia scalanie ich fragmentów poprzez dostrzeganie ich dalekosiężnych skutków. Zdolność łączenia faktów i zauważania związków między nimi ułatwia skuteczne odnoszenie się do coraz powszechniejszego zjawiska interdyscyplinarności wiedzy. Problematyka filozoficzna uczy również myślenia abstrakcyjnego, wznoszenia się ponad kwestie chwilowe i zagadnienia lokalne powodując, że zdolności absolwenta naszego kierunku pozwolą mu na bycie aktywnym nie tylko tam, gdzie wymagana jest wiedza humanistyczna, ale także zdolność do kreatywnego myślenia, działania z uwzględnieniem jego skutków, świadomego podejmowania decyzji czy tam, gdzie niezbędne są praktyczne umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technikami informacyjnymi i językami obcymi. Absolwent studiów magisterskich przygotowany jest ponadto do podjęcia Studiów Doktoranckich oraz do pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie filozofii w instytucjach akademickich oraz do prowadzenia zajęć z Etyki i Edukacji Filozoficznej w szkole (jeśli uczestniczy w zajęciach odpłatnych studiów podyplomowych: „Przygotowanie nauczycielskie do prowadzenia zajęć z filozofii i etyki”) lub do podjęcia pracy w innych instytucjach.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów wszystkich kierunków studiów. Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających uzyskanie uprawnień do studiowania na studiach drugiego stopnia (dyplom ukończenia dowolnych studiów licencjackich lub magisterskich), w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń pod uwagę będzie brany ranking sporządzony według średniej ze studiów.
Zaświadczenie o uzyskanej średniej ze studiów wyższych.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31