Uniwersytet Łódzki
ETNOLOGIA:

ETNOLOGIA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

Studia magisterskie na kierunku ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA umożliwiają zdobycie wszechstronnego wykształcenia z zakresu badań nad kulturą współczesną.  Studenci  poszerzają wiedzę dotyczącą rozmaitych zjawisk społeczno-kulturowych, powiązanych z różnymi dziedzinami życia społecznego np. polityką, ekologią czy technologią, doskonalą umiejętności interpretacyjne, rozwijają kompetencje humanistyczne, zdolność krytycznego i analitycznego myślenia, wrażliwość i wyobraźnię antropologiczną, a także realizują własne projekty badawcze.  Szerokie spektrum tematów podejmowanych na kierunku etnologia i antropologia daje możliwość rozwijania własnych zainteresowań i kreowania indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego; kontynuowania nauki na studiach doktoranckich lub podjęcia ciekawej pracy w wybranym sektorze.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent ETNOLOGII I ANTROPOLOGII KULTUROWEJ potrafi samodzielnie przygotowywać i prowadzić projekty badawcze na rozmaite tematy, sporządzać krytyczne interpretacje i dokonywać ocen wyników badań, opracowywać raporty i komentarze kulturowe, działać jako ekspert na rzecz rozwiązywania istotnych problemów społecznych i kulturowych (uchodźcy, emigranci, wykluczeni, mniejszości etniczne i kulturowe) oraz praktycznie zastosować narzędzia etnograficzne w badaniach opinii i rynku, w pracy w organizacjach pozarządowych, w mediach, reklamie i Public Relations. Zdobyte na studiach kompetencje i umiejętności pozwalają absolwentom etnologii realizować się, pracując w instytucjach kultury, w obszarze działań artystycznych, edukacyjnych i animacyjnych, w działalności społecznej, dyplomacji i sektorze biznesowym. Absolwentom innych dyscyplin humanistycznych studia etnologiczne II stopnia pozwalają poszerzyć  horyzonty intelektualne o perspektywę antropologiczną, potrzebną do analizy i interpretacji różnych artefaktów, wytworów kultury, zjawisk oraz procesów społecznych i kulturowych.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie rankingu sporządzonego według średniej ze studiów pierwszego lub drugiego stopnia (w przypadku absolwentów studiów magisterskich).

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31