Uniwersytet Łódzki
ARCHEOLOGIA:

ARCHEOLOGIA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

40 (MIN. 15)

Opis studiów

Narodziny ARCHEOLOGII jako samodzielnej dyscypliny naukowej związane są z zainteresowaniami antykwarycznymi elit osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej Europy. Wyobraźnię ówczesnych „poszukiwaczy starożytności” pobudzały nie tylko pozostałości wysoko rozwiniętych cywilizacji kręgu śródziemnomorskiego (Egipt, Grecja, Rzym), lecz również relikty kultury społeczeństw germańskich, słowiańskich czy celtyckich. W tym ostatnim przypadku oprócz czystej ciekawości czynnikiem stymulującym rozwój archeologii było rozbudzenie świadomości narodowej, jakie nastąpiło w pierwszej połowie XIX wieku. Od tego momentu obserwujemy lawinowy rozwój archeologii – związany z doskonaleniem technik pozyskiwania, analizy i interpretacji źródeł. Dziś archeologia jest w pełni samodzielną nauką, z własnymi metodami, wielkimi osiągnięciami i wkładem w prace interdyscyplinarne. Uprawiana na całym świecie pomaga zrozumieć przeszłość od najdawniejszych epok historii naturalnej naszej planety po historię najnowszą

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent powinien posiadać umiejętność posługiwania się wiedzą w zakresie przedmiotów objętych programem studiów. Winien mieć wiedzę z zakresu archeologii poszczególnych epok i okresów, znać metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, posiadać wiedzę źródłoznawczą, pozwalającą na określenie chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych, znać zasady gromadzenia zbiorów muzealnych. Absolwent powinien znać co najmniej jeden język obcy w stopniu pozwalającym na porozumiewanie i posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu archeologii. Po studiach archeologicznych I stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie jako archeolog w zakresie prac technicznych w ekspedycjach archeologicznych; archeolog w muzealnych pracowniach laboratoryjno-inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych; archeolog w samorządowych placówkach kultury. Absolwent studiów licencjackich może kontynuować kształcenie na studiach magisterskich, których rekrutacja i wymagania wstępne przewidują kompetencje zdobyte na I stopniu kierunku humanistycznego. Może także kontynuować kształcenie na studiach magisterskich.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski lub inny przedmiot zdawany na maturze
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
dowolne przedmioty zdawane na maturze
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31