Uniwersytet Łódzki
ARCHEOLOGIA:

ARCHEOLOGIA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

40 (min.15 osób)

Opis studiów

Program studiów magisterskich przewiduje głównie zajęcia specjalizacyjne. Drugim  istotnym składnikiem programu są seminaria magisterskie; udział w nich pozwala na dobre przygotowanie pracy magisterskiej, będącej podstawą uzyskania dyplomu  magistra archeologii.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku ARCHEOLOGIA otrzymuje tytuł magistra o specjalności ARCHEOLOGIA POWSZECHNA po ukończeniu trwających 2 lata stacjonarnych studiów archeologicznych. Zakres uzyskanej wiedzy obejmuje pradzieje Polski na tle porównawczym i archeologię historyczną (średniowiecze, nowożytność) wraz z archeologią przemysłową oraz elementy kultur antycznych. Zdobyte umiejętności pozwalają na samodzielne prowadzenie archeologicznych badań terenowych, przeprowadzenie analiz sekwencji stratygraficznych i opracowanie ruchomego materiału zabytkowego, przygotowanie publikacji naukowej. Uzyskana wiedza umożliwia podjęcie pracy w placówkach naukowych, muzealnych i konserwatorskich oraz innych wymagających odpowiedniej wiedzy i sprawności.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich/inżynierskich/magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń konkurs dyplomów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

90-219 Łódź, ul. Kamińskiego 27a
filhist@uni.lodz.pl
tel.: (42) 635 43 31, 635 40 17,
fax: (42) 635 43 31