Uniwersytet Łódzki
NIEMCOZNAWSTWO:

NIEMCOZNAWSTWO

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

35 (min.20)

humanistyczne

Opis studiów

Zasadnicze cele kształcenia:

Specjalności

Od III semestru wybór specjalności:

– ogólna i w pewnych, wybranych zakresach szczegółowa wiedza o niemieckich instytucjach kultury i historii kultury niemieckiej zorientowana na zastosowanie w pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych i mediach.

– ogólna i w pewnych, wybranych zakresach szczegółowa wiedza o filmie i teatrze niemieckim zorientowana na zastosowanie w w pracy w instytucjach kultury i mediach.

– ogólna wiedza z zakresu komunikacji miedzykulturowej zorientowana na zastosowanie w pracy w instytucjach kultury i mediach.

– ogólna i w pewnych, wybranych zakresach szczegółowa wiedza o niemieckich arcydziełach sztuki dziennikarskiej i publicystyce zorientowana na zastosowanie w pracy w instytucjach kultury i mediach.

– ogólna i w pewnych, wybranych zakresach szczegółowa wiedza na temat struktury języka niemieckiego zorientowana na zastosowanie w pracy w instytucjach kultury, oświaty oraz mediach.

– ogólna wiedza z zakresu komunikacji miedzykulturowej zorientowana na zastosowanie w pracy w instytucjach kultury i mediach.

– podstawowa wiedza z zakresu języków specjalistycznych.

– podstawowa wiedza z zakresu retoryki i stylistyki.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Po NIEMCOZNAWSTWIE I stopnia absolwent może znaleźć zatrudnienie:

w centrach usługowych typu helpdesk jako konsultant ds. obsługi klienta niemieckojęzycznego

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
Język angielski (albo inny język obcy, gdy w kategorii 2 jest język angielski)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
historia, WOS, filozofia, drugi język obcy, geografia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość historii powszechnej na poziomie matury rozszerzonej, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, znajomość WOS na poziomie szkoły średniej, znajomość języka angielskiego na poziomie min. B1.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54