Uniwersytet Łódzki
LOGOPEDIA:

LOGOPEDIA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

40 (min. 20)

humanistyczne

Opis studiów

Studia na kierunku LOGOPEDIA pozwalają na uzyskanie poszerzonej wiedzy oraz umiejętności w zakresie diagnozowania, korekty i terapii zaburzeń mowy u dzieci i osób dorosłych. Program studiów II stopnia kładzie szczególny nacisk na kształcenie logopedów w zakresie wiedzy i umiejętności odnoszących się do terapii zaburzeń mowy, przede wszystkim o podłożu neurologicznym i genetycznym.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku LOGOPEDIA będzie przygotowany do podjęcia pracy logopedy we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów, tj. w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (powszechnych, integracyjnych i specjalnych), w ośrodkach szkolno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach wczesnej interwencji dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, w placówkach służby zdrowia typu ambulatoryjnego i lecznictwa zamkniętego (szpitale, kliniki), w domach pomocy społecznej i sanatoriach. Jako specjalista od kształtowania i korygowania emisji głosu oraz techniki mówienia może być zatrudniony w rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych oraz placówkach kulturalnych. Dyplom absolwenta studiów magisterskich umożliwia otwarcie prywatnej praktyki logopedycznej oraz podnoszenie kwalifikacji na studiach podyplomowych kształcących w specjalizacjach logopedycznych, np. surdologopedii i neurologopedii.

Absolwent przygotowany będzie do prowadzenia badań naukowych w zakresie logopedii oraz kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Zasady przyjęć

–  konkursu dyplomów – 50%

– średniej ocen ze studiów, wyliczonej i potwierdzonej przez macierzysty dziekanat (tej samej, która była uwzględniana przy wyliczeniu oceny na dyplomie) – 50%,

Należy złożyć zaświadczenie o średniej ocenie ze studiów.