Uniwersytet Łódzki
KULTUROZNAWSTWO:

KULTUROZNAWSTWO

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

40 (min.25)

humanistyczne

Opis studiów

Studia na kierunku KULTUROZNAWSTWO pozwalają na uzyskanie wiedzy z zakresu nauk o kulturze i jej podstawowych dziedzinach, takich jak film, literatura, teatr, sztuka mediów i multimediów. Dzięki ofercie kształcenia, odzwierciedlającej badania naukowe pracowników Instytutu Kultury Współczesnej, program studiów realizuje zasadę jedności nauki i dydaktyki. Dzięki dostarczaniu wiedzy o różnych kulturach, także pozaeuropejskich, uczy otwartości na świat i zasad tolerancji. Istotą programu kształcenia na KULTUROZNAWSTWIE jest możliwość wyboru różnych modułów przedmiotów, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Student ma wobec tego możliwość stworzenia własnej ścieżki kształcenia, która odpowiada jego zainteresowaniom naukowym oraz planom zawodowym.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku KULTUROZNAWSTWO posiada umiejętność analizowania zjawisk kultury we wszystkich jej obszarach w skali globalnej, narodowej, regionalnej i lokalnej oraz umiejętności potrzebne animatorowi kultury, organizatorowi  życia kulturalnego, menadżerowi w instytucjach kultury; zna zasady ekonomiczne i prawne leżące u podstaw organizacji i zarządzania współczesnymi instytucjami kultury.

Studia licencjackie na kierunku KULTUROZNAWSTWO przygotowują do pełnienia  w sposób profesjonalny obowiązków zawodowych i społecznych wszędzie tam, gdzie  istotną rolę odgrywa kultura: w instytucjach upowszechniania i dystrybucji kultury, w działach kulturalnych gazet i czasopism, w telewizji i radiu, w wydawnictwach,  redakcjach, w twórczych instytucjach literackich i teatralnych, w muzeach, a także w bibliotekach i wideotekach, w artystycznych stowarzyszeniach i związkach artystycznych, w agencjach reklamowych, agencjach  public relations itp. Absolwent jest również przygotowany do podjęcia kształcenia  na studiach II stopnia (magisterskich).

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
historia, historia sztuki, WOS, język łaciński i kultura antyczna, historia muzyki, wiedza o tańcu, filozofia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54