Uniwersytet Łódzki
KULTUROZNAWSTWO:

KULTUROZNAWSTWO

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

90 (min.30)

humanistyczne

Opis studiów

Studia na kierunku KULTUROZNAWSTWO pozwalają na uzyskanie rzetelnej i szczegółowej wiedzy z zakresu nauk o kulturze i jej podstawowych dziedzinach, takich jak film, literatura, teatr, sztuka mediów i multimediów, a także rozwijają  umiejętności przydatne do rozpoczęcia lub kontynuowania kariery zawodowej w instytucjach kultury, teatrach, kinach, redakcjach literackich, działach kulturalnych redakcji prasowych, radiowych i telewizyjnych, w agencjach promocji i reklamy kultury i in. Dzięki ofercie kształcenia, odzwierciedlającej badania naukowe pracowników Instytutu Kultury Współczesnej program studiów realizuje zasadę jedności nauki i dydaktyki. Dzięki dostarczaniu wiedzy o różnych kulturach, także pozaeuropejskich, uczy otwartości na świat i zasad tolerancji. Istotą programu kształcenia na KULTUROZNAWSTWIE jest możliwość wyboru specjalności, odpowiadających różnym kulturoznawczym dyscyplinom naukowym oraz różnych przedmiotów fakultatywnych, pozwalających na rozszerzanie i uzupełnianie wiedzy. Student ma wobec tego możliwość stworzenia własnej ścieżki kształcenia, która odpowiada jego zainteresowaniom naukowym oraz planom zawodowym.

Specjalności

FILMOZNAWSTWO

W programie specjalności szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności wszechstronnej interpretacji dzieła filmowego. W ramach specjalności student nabywa wiedzę m.in. z zakresu współczesnej kinematografii światowej, teorii  filmu i ewolucji filmowych form artystycznych, filmu alternatywnego i dokumentalnego;

NOWE MEDIA

W programie specjalności szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności interpretacji dzieł artystycznych i form publicystycznych ukształtowanych w związku z istnieniem tzw. nowych mediów. W ramach specjalności student nabywa wiedzę m.in. z zakresu współczesnych teorii komunikowania, rozwoju i specyfiki telewizji, sztuki wideo, Internetu.

PROMOCJA SZTUKI

W programie specjalności szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności zarządzania instytucjami kultury, tworzenia planów marketingowych oraz kreowania wizerunku. W ramach specjalności student nabywa wiedzę m.in. z zakresu ekonomiki i zasad finansowania instytucji kultury, marketingu i reklamy  w instytucjach kultury oraz polityki kulturalnej UE.

TWÓRCZE PISANIE

W programie specjalności szczególny nacisk położony jest na kształcenie umiejętności warsztatowych pisarza, publicysty, krytyka, tłumacza, twórcy teatralnego i filmowego. W ramach specjalności student nabywa wiedzę m.in. z zakresu pragmatyki języka, teorii procesu twórczego, komunikacji międzykulturowej.

TEATR W KULTURZE WSPÓŁCZESNEJ

Program przewiduje poznanie przez studenta współczesnych form teatru dramatycznego, muzycznego i teatru tańca, a także funkcji teatru w życiu społecznym. Studenci zdobywają podstawowe umiejętności w zakresie kuratorstwa widowisk i  krytyki teatralnej, poznają także metody badań teatrologicznych w perspektywie kulturoznawczej

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku KULTUROZNAWSTWO posiada gruntowną wiedzę pozwalającą na interpretację i rozumienie poszczególnych zjawisk kultury oraz umiejętność dostrzegania i opisywania związków istniejących między różnymi  obszarami kultury i definiowania ich specyfiki, posiada też wiedzę o formach instytucjonalnych i sposobach finansowania projektów w dziedzinie kultury,  ponadto ma nawyk kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz przygotowanie do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach 3. stopnia (doktoranckich).

Studia magisterskie na kierunku KULTUROZNAWSTWO przygotowują do samodzielnego wykonywania pracy zawodowej, kształcą też umiejętności pozwalające na twórcze i niezależne rozwiązywanie problemów zawodowych. Dają możliwość zatrudnienia m.in. w następujących zawodach i na następujących stanowiskach:

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich oraz magisterskich wszystkich kierunków.

Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów. Podanie informacji o preferowanym wyborze specjalności.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54