Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA WŁOSKA:

FILOLOGIA WŁOSKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Pod warunkiem uruchomienia studiów przez Senat UŁ.

Orientacyjny limit miejsc

40 (min. 20)

Nauka języka włoskiego od podstaw w grupie początkującej lub średniozaawansowanej.

humanistyczne

Opis studiów

Od I semestru wybór FILOLOGII WŁOSKIEJ ze specjalizacją OGÓLNĄ i TRANSLATORSKĄ oraz DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM w rozszerzonej liczbie godzin NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM (angielski, francuski, rosyjski, niemiecki) lub POCZĄTKUJĄCYM (hiszpański, francuski, niemiecki, słoweński, bułgarski, nowogrecki).

Limity grup językowych: średnio 15, max. 25 os. – możliwość łączenia w grupach studentów z innych kierunków/specjalności Wydziału Filologicznego.

Zapisy do grup językowych będą się odbywać po przyjęciu na kierunek.

Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA trwają 6 semestrów (3 lata) i prowadzone są w trybie stacjonarnym dziennym. Zakończone są egzaminem licencjackim (połączonym z obroną pracy dyplomowej tworzonej w sposób tradycyjny jako rozprawa lub w formie projektu). Egzamin dyplomowy potwierdza uzyskanie tytułu licencjata FILOLOGII WŁOSKIEJ ze specjalizacją TRANSLATORSKĄ, uprawniającą do pracy w charakterze tłumacza języka włoskiego (również w zakresie terminologii specjalistycznych). Program studiów jest zgodny z wymogami Polskich Ram Kwalifikacji (efektami kształcenia przyjętymi dla kierunku). Zajęcia dydaktyczne przedmiotów kierunkowych i specjalizacyjnych prowadzone są początkowo w języku polskim, następnie w języku włoskim. W programie studiów uwzględniono: blok przedmiotów z praktyczną nauką języka włoskiego od podstaw (grupa początkująca) lub na poziomie średnio zaawansowanym (grupa ze znajomością języka włoskiego) i kursem z drugiego języka nowożytnego, blok przedmiotów kierunkowych z językoznawstwa, literatury i kultury włoskiej oraz blok przedmiotów specjalizacji translatorskiej z praktykami studenckimi. Przedmioty oceniane są na podstawie egzaminów lub zaliczeń końcowych.

Filologia włoska oferuje studentom następujące specjalności seminaryjne, wymagane do uzyskania dyplomu (do wyboru na II roku):

Specjalności

SPECJALIZACJA TRANSLATORSKA

W ramach specjalizacji studenci zdobywają kompetencje tłumaczeniowe w zakresie teorii i technik translatorskich. Poznają terminologie specjalistyczne w kontekście dwujęzycznym. Analizują i przygotowują tłumaczenia ustne i pisemne z języka włoskiego na polski i vice versa. Mogą odbyć praktyki zawodowe związane z aktywnością translatorską.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku FILOLOGIA WŁOSKA po 6-ciu semestrach legitymuje się znajomością języka włoskiego na poziomie biegłości co najmniej C1 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz dobrą znajomością kultury i literatury włoskiej. Posługuje się ponadto drugim językiem obcym na poziomie B2.

Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w firmach wymagających od pracowników znajomości języka włoskiego, instytucjach zatrudniających tłumaczy i konsultantów języka włoskiego, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagającym dobrej znajomości języka i kultury włoskiej, np. prywatnych szkołach językowych na wszystkich poziomach.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
drugi język obcy, historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, geografia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ogólne uwagi dotyczące zasad rekrutacji

Wymagania wstępne, oczekiwane kompetencje kandydata: znajomość literatury polskiej, podstawowa znajomość gramatyki języka polskiego, podstawowa orientacja w polskim życiu kulturalnym, podstawowa znajomość historii powszechnej. Nie jest wymagana znajomość języka włoskiego.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54