Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA WŁOSKA:

FILOLOGIA WŁOSKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Pod warunkiem uruchomienia studiów przez Senat UŁ.

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

Absolwent FILOLOGII WŁOSKIEJ II stopnia osiąga znajomość języka włoskiego na poziomie C2, zapoznaje się z zaawansowanymi terminologiami języków specjalistycznych w przekładzie, otrzymuje poszerzoną wiedzę w zakresie struktury języka włoskiego oraz kultury włoskiego obszaru językowego (literatury, kultury artystycznej, popkultury, mediów, realioznawstwa, aktualności życia społecznego Włoch, struktury i funkcjonowania państwa włoskiego, instytucji publicznych, rynku pracy we Włoszech, stosunków włosko-polskich itd.). Zdobywa kompetencje tłumaczeniowe na poziomie zaawansowanym w przypadku specjalizacji TRANSLATORSKIEJ oraz nauczycielskie w przypadku specjalizacji GLOTTODYDAKTYCZNEJ. Pozyskuje ponadto wiedzę i umiejętności w zakresie drugiego języka nowożytnego na wybranym poziomie.

Specjalności

Od I semestru proponowana zaawansowana specjalizacja translatorska i nauczycielska

SPECJALIZACJA TRANSLATORSKA

Obejmuje kształcenie w zakresie kompetencji tłumaczeniowych, ze szczególnym uwzględnieniem przekładu poszerzonych terminologii specjalistycznych (np. w obszarze ekonomii, handlu, prawa, kultury artystycznej, PR, IT, nauk ścisłych, przemysłu, otoczenia społeczno-gospodarczego itp.). W ramach seminarium translatorskiego student przygotowuje pisemną pracę magisterską przedstawiającą wynik pracy nad tłumaczeniem ustnym lub pisemnym, jego analizę, problem związany z aplikowaniem praktycznym teorii i narzędzi translatorskich. Do wyboru ma również seminarium ogólne: językoznawcze, literackie lub kulturoznawcze (w zakresie języka i kultury Włoch).

SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA

Obejmuje kształcenie glottodydaktyczne uprawniające do nauczania języka włoskiego w szkołach podstawowych, średnich i wyższych oraz na dowolnym poziomie w sektorze prywatnym. W ramach seminarium glottodydaktycznego student przygotowuje pisemną pracę magisterską przedstawiającą koncepcje i rozwiązania problemowe związane z teorią i praktyką nauczania języka włoskiego, również w odniesieniu do innych języków, w tym języka polskiego jako obcego.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

W przypadku SPECJALIZACJI TRANSLATORSKIEJ absolwent studiów magisterskich FILOLOGII WŁOSKIEJ może pracować jako tłumacz ustny lub pisemny oraz konsultant językowy w zakresie tłumaczeń ogólnych z języka włoskiego na polski i vice versa, jak również specjalistycznych. Ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego z języka włoskiego.

W przypadku SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ może pracować jako nauczyciel języka włoskiego w publicznych szkołach podstawowych, szkołach średnich i wyższych. Pozyskane umiejętności nauczycielskie może wykorzystać również w nauczaniu języka włoskiego w prywatnych szkołach językowych.

Absolwent studiów magisterskich FILOLOGII WŁOSKIEJ może ponadto znaleźć pracę w sektorze biznesowym, gdzie potrzebna jest znajomość języka włoskiego, podobnie w sektorze mediów, edytorstwa, instytucjach administracji państwowej i kultury w kraju i za granicą.

Zasady przyjęć

Rekrutacja na podstawie dyplomu ukończenia studiów I stopnia w zakresie filologii włoskiej, jak również dyplomów ukończenia studiów licencjackich i magisterskich innych kierunków i specjalności.

W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia włoska wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka włoskiego (np. dyplomy CILS-CELI 3-4), a w przypadku jego braku uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej w języku włoskim.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54