Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA ROMAŃSKA:

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Pod warunkiem uruchomienia studiów przez Senat UŁ.

Orientacyjny limit miejsc

30 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

Studia II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA są przeznaczone dla osób, które uzyskały dyplom licencjata lub magistra. Trwają 4 semestry i prowadzone są w trybie stacjonarnym. Zakończone są egzaminem magisterskim i obroną pracy magisterskiej pisanej w języku francuskim, hiszpańskim lub włoskim. Przyszli romaniści odbywający przedmiotowe studia magisterskie nabywają wysokich kwalifikacji niezbędnych do pracy w zawodzie m.in. nauczyciela (pod warunkiem wybrania specjalizacji nauczycielskiej), tłumacza czy konsultanta językowego tj.  opartych nie tylko na biegłej znajomości wyżej wymienionych języków romańskich, ale i historii, kultury i cywilizacji francuskiego, hiszpańskiego i włoskiego obszaru językowego.

Specjalności

FILOLOGIA FRANCUSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM I ELEMENTAMI TRADUKTOLOGII

Specjalizacja oferuje możliwość poszerzenia wiedzy ogólnej w zakresie drugiego języka romańskiego (w ramach zajęć z praktycznej nauki języka oraz gramatyki). Oprócz tego studenci zapoznają się z włosko-polską (hiszpańsko-polską) terminologią translatoryczną i językiem specjalizacyjnym.

FILOLOGIA FRANCUSKA Z TRADUKTOLOGIĄ FRANCUSKĄ (I DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM)

Specjalizacja przygotowuje do zawodu tłumacza w języku francuskim. Obejmuje następujące przedmioty teoretyczne i specjalizacyjne: teoria przekładu, przekład specjalistyczny z elementami terminologii medycznej, ekonomicznej, finansowej, przekład w relacjach biznesowych.

FILOLOGIA FRANCUSKA Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM I ELEMENTAMI TŁUMACZEŃ  

Specjalizacja oferuje możliwość poszerzenia wiedzy ogólnej w zakresie drugiego języka obcego (angielskiego). Oprócz tego studenci zapoznają się z terminologią translatoryczną, językiem specjalistycznym, uczestniczą też w zajęciach związanych z pisemnymi i ustnymi tłumaczeniami dokumentów użytkowych, literackich czy też prasowych.

SPECJALIZACJE KIERUNKOWE (do wyboru): LITERATUROZNAWSTWO; JĘZYKOZNAWSTWO; JĘZYKOZNAWSTWO STOSOWANE Z GLOTTODYDAKTYKĄ

Specjalizacje kierunkowe obejmują przedmioty rozwijające wiedzę w danej dyscyplinie. Obejmują zajęcia z zakresu metodologii badawczej i specjalizacyjne, wykłady monograficzne oraz dodatkowe wybrane dowolnie przez studenta z oferty UŁ zajęcia do wyboru.

Ważnym elementem składowym tego podstawowego bloku przedmiotów kierunkowych jest seminarium magisterskie.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą języka kierunkowego (francuskiego) i drugiego języka romańskiego lub innego obcego (angielskiego). Jest znawcą kultury i cywilizacji francuskiego oraz włoskiego, hiszpańskiego lub angielskiego obszaru językowego. Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do pracy tłumacza, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka obcego wymaga ukończenia specjalności nauczycielskiej. Absolwent ma przygotowanie do ustawicznego samokształcenia językowego i merytorycznego, jest również przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich).

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich. W przypadku absolwentów innych kierunków i specjalności niż filologia romańska (francuska), wymagane jest udokumentowanie znajomości języka francuskiego na poziomie B2 odpowiednim certyfikatem lub w rozmowie kwalifikacyjnej sprawdzającej kompetencje językowe kandydata. W przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalizację z językiem włoskim lub hiszpańskim lub angielskim wymagana jest znajomość języka hiszpańskiego lub włoskiego na poziomie B1, a angielskiego na poziomie min. B2.

Konkurs dyplomów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54