Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE:

FILOLOGIA, specjalność: FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

25 (min. 15)

humanistyczne

Opis studiów

Studia na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE pozwalają uzyskać wiedzę w zakresie języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a także, w zależności od wybranej specjalizacji, znajomość języka włoskiego na poziomie podstawowym lub zaawansowanym. Obok zagadnień czysto językowych i literackich student zapoznaje się z praktycznie wszystkimi aspektami historii, kultury, sztuki oraz zagadnieniami polityczno-socjologicznymi związanymi z obszarem i zakresem oddziaływań antyku grecko-rzymskiego. Studia klasyczne i śródziemnomorskie kształcą specjalistów odznaczających się wysokim poziomem wykształcenia ogólnohumanistycznego, posiadających nie tylko wiedzę z zakresu filologii, ale również znajomość europejskich procesów cywilizacyjnych i kulturowych.

Specjalności

W ramach specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE student ma do wyboru jedną z dwóch specjalizacji:

FILOLOGIA KLASYCZNA;

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE Z JĘZYKIEM WŁOSKIM.

Studia na FILOLOGII KLASYCZNEJ, najstarszej z nauk filologicznych, adresowane są do ambitnej młodzieży, pragnącej zgłębiać nie tylko antyczną kulturę, ale również uzyskać gruntowną wiedzę w zakresie języków starożytnej Grecji i Rzymu – łaciny i greki.

STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE Z JĘZYKIEM WŁOSKIM oferują tradycyjne wykształcenie klasyczne połączone z nauką języka włoskiego oraz wiedzą o rozwoju kulturowym i współczesności obszaru Morza Śródziemnego. Pozwalają zrozumieć nowożytną literaturę, sztukę i kulturę materialną w oparciu o znajomość dorobku cywilizacyjnego wypracowanego przez antyk; dają podstawy do śledzenia zmian zachodzących w językach i szeroko pojmowanej kulturze terenów Italii od starożytności aż po czasy współczesne.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Ukończenie studiów I stopnia na specjalności FILOLOGIA KLASYCZNA I STUDIA ŚRÓDZIEMNOMORSKIE umożliwia kontynuację nauki na studiach II stopnia zarówno w zakresie filologii klasycznej, jak i innych kierunków humanistycznych. Absolwent, w zależności od wybranej specjalizacji, posiada podstawową znajomość języków klasycznych i języka włoskiego oraz wiedzę o literaturze, kulturze i historii obszaru językowego starożytnej Grecji i Rzymu. Wyposażony jest w podstawowe umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji dzieła literackiego. Posiada dobre wykształcenie humanistyczne, co pozwala na podjęcie pracy w rozmaitych instytucjach i na różnorodnych stanowiskach, stosownie do oczekiwań przyszłego pracodawcy. Po zdobyciu dodatkowych kwalifikacji praktycznych możliwe jest zatrudnienie w wydawnictwach, bibliotekach, muzeach, archiwach, środkach masowego przekazu, instytucjach kultury oraz instytucjach oświatowych.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
Język polski
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
Język obcy
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, drugi język obcy, historia, WOS, historia sztuki, filozofia, geografia, matematyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54