Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA ROMAŃSKA:

FILOLOGIA ROMAŃSKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Pod warunkiem uruchomienia studiów przez Senat UŁ.

Orientacyjny limit miejsc

75 (min. 20)

5 grup językowych

humanistyczne

Opis studiów

FILOLOGIA ROMAŃSKA (język francuski od podstaw lub zaawansowany, drugi język obcy od podstaw lub zaawansowany)

Wstępna deklaracja wyboru drugiego języka i poziomu języka w momencie składania dokumentów.

 

Studia I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA trwają 6 semestrów i prowadzone są wyłącznie w trybie dziennym. Cykl kształcenia obejmuje nie mniej niż 2000 godzin dydaktycznych. Kształcenie obejmuje obowiązkowo język francuski oraz, w zależności od wyboru specjalności: angielski, niemiecki lub rosyjski/włoski lub hiszpański. W trakcie nauki studenci mogą nauczyć się biegle dwóch wybranych języków, jednocześnie zaś uzyskać rzetelną wiedzę o języku, literaturze i kulturze odpowiednich obszarów językowych. Zapewnia to znaczną elastyczność w dopasowaniu się do oferty rynku pracy. Większość zajęć dydaktycznych odbywa się w przedmiotowych językach obcych. Studenci kierunku mogą wyjeżdżać za granicę w ramach programu Erasmus+. Stypendia te trwają jeden lub dwa semestry i są bardzo dobrą okazją do pogłębienia wiedzy językowej zdobytej w ramach studiów w kraju.

Specjalności

specjalność: FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM

specjalność: FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM

 

 

Seminaria oferowane w trakcie studiów

JĘZYKOZNAWSTWO

Oferowane są dwa seminaria językoznawcze. W pierwszym, w oparciu o podaną bibliografię studenci pogłębiają swoją wiedzę na temat struktury języka francuskiego i jego historii, zapoznają się z podstawowymi pojęciami z zakresu leksykologii i lingwistyki kulturowej. Mają też możliwość usystematyzowania materiału przerabianego na wcześniejszych zajęciach z zakresu językoznawstwa. Drugie skupia się na językoznawstwie stosowanym, a także na wybranych problemach współczesnej francuszczyzny mówionej i pisanej. Prace dotyczyć mogą zarówno języka mówionego jak i języka pisanego używanego w codziennej komunikacji, w mediach oraz w komunikacji wirtualnej.

LITERATUROZNAWSTWO

Oferowane są dwa seminaria literaturoznawcze. Jedno skupia się na literaturze pięknej, przede wszystkim z francuskiego obszaru językowego, choć możliwe są też prace komparatystyczne. Praca polega na dogłębnej analizie tekstu i umieszczeniu go na tle historyczno- literackim danej epoki. Drugie seminarium dotyczy literatury faktu, również związanej z francuskim obszarem językowym. Analizowane są aspekty literacko-kulturowe wybranego korpusu tekstów.

Seminaria uzupełniają zajęcia specjalizacyjne, językoznawcze i literaturoznawcze.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA, specjalność FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM OBCYM legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz bardzo dobrą znajomością drugiego języka (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego). Posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów francuskiego i dodatkowego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent jest przygotowany do studiów II stopnia.

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku FILOLOGIA ROMAŃSKA, specjalność FILOLOGIA ROMAŃSKA Z DRUGIM JĘZYKIEM ROMAŃSKIM legitymuje się zbliżoną do rodzimej znajomością języka francuskiego na poziomie biegłości  C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz bardzo dobrą znajomością drugiego języka (hiszpańskiego, włoskiego). Posiada wiedzę o języku, literaturze i kulturze krajów francuskiego obszaru językowego oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu. Nabyte umiejętności umożliwiają absolwentowi pracę w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i w sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury. Absolwent jest przygotowany do studiów drugiego stopnia.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski (albo język rodzimy w przypadku matury obcojęzycznej)
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
historia, WOS, język łaciński i kultura antyczna, język grecki i kultura antyczna, filozofia, drugi język obcy, geografia
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54