Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA POLSKA:

FILOLOGIA POLSKA

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

100 (min. 30)

humanistyczne

Opis studiów

FILOLOGIA POLSKA to kierunek zapewniający studentom uzyskanie rzetelnej i uporządkowanej wiedzy o języku polskim oraz literaturze i kulturze polskiej. Studia na tym kierunku umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkolnictwie, w mediach, redakcjach, w wydawnictwach, instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, wysokimi kompetencjami językowymi (np. w jednostkach do spraw kontaktów z klientami, w działach promocji biur, urzędów, banków), a także znajomością literatury oraz umiejętnością interpretacji tekstu literackiego.

Specjalności

SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA  – absolwent posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego w zreformowanej, ośmioklasowej szkole podstawowej. Rozumie znaczenie drugiego etapu edukacyjnego dla rozwoju człowieka i jego zainteresowań, potrafi organizować proces nauczania-uczenia się na tym etapie w zakresie kształcenia językowego, literackiego i kulturowego.

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO – absolwent jest przygotowany do pracy lektora języka polskiego w ośrodkach akademickich za granicą, w szkołach językowych oraz polskich i zagranicznych instytucjach kształcących obcokrajowców.

EDYTORSTWO TEKSTÓW LITERACKICH I UŻYTKOWYCH absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism i gazet oraz agencjach reklamowych; posiada wiedzę z zakresu krytyki tekstu, typografii, technicznego opracowania tekstów i komputerowego składu tekstu, pracy redaktora technicznego.

KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE – absolwent jest przygotowany do pracy w zawodach wymagających tworzenia poprawnych i skutecznych wypowiedzi w mowie i piśmie: pracy w mediach, administracji publicznej, działach promocji i reklamy; posiada wiedzę z zakresu kreatywności językowej,  technik autoprezentacji i kreowania wizerunku, kształtowania relacji społecznych i technik public realtions, negocjacji, konstruowania przekazów reklamowych, redagowania tekstów wystąpień publicznych.

LITERATURA STOSOWANA – absolwent posiada praktyczne umiejętności i sprawności literackie: umie analizować, interpretować i tworzyć teksty literackie; ma wiedzę o współczesnym życiu artystycznym i literackim; przygotowany jest do podjęcia pracy wydawcy, redaktora, edytora, księgarza, animatora kultury, recenzenta, kierownika literackiego w placówkach kulturalnych, copywritera.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów FILOLOGII POLSKIEJ I stopnia posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz uporządkowaną podstawową wiedzę o historii literatury polskiej, literaturze i kulturze współczesnej oraz o strukturze języka polskiego i jej historycznych uwarunkowaniach. Opanował na poziomie podstawowym język specjalistyczny w dziedzinie literaturoznawstwa i językoznawstwa. Ma podstawowe umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu. Umie sprawnie formułować wypowiedzi mówione i pisane w języku polskim oraz redagować i korygować teksty w języku polskim zgodnie z zasadami poprawnego stylu i kultury języka. Potrafi poszerzać swoją wiedzę, gromadzić i przetwarzać informacje, formułować na ich podstawie wnioski oraz krytycznie oceniać ich przydatność do rozwiązywania problemów zawodowych.  Zna język obcy na poziomie B2. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Absolwent studiów I stopnia FILOLOGII POLSKIEJ ukończył co najmniej jedną specjalizację  zawodową, dającą uprawnienia nauczycielskie/lektorskie, lub aplikacyjną, przygotowującą do pracy w instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych, mediach i urzędach.

Zasady przyjęć

Kategoria przedmiotu Przedmioty
1
maksymalnie jeden
(wymagany)
język polski
2
maksymalnie jeden
(wymagany)
język obcy nowożytny
3
maksymalnie dwa
(nie wymagane)
historia, historia sztuki, historia muzyki, wiedza o społeczeństwie, język łaciński i kultura antyczna, filozofia, matematyka
Zasady przeliczania punktacji uzyskanej na maturze
Kategoria przedmiotu Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Poziom dwujęzyczny w przypadku języka obcego
1
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
1,545 (dla neofilologii x7)
2
do przeliczenia uwzględniany jest jeden wynik z przedmiotu
Przedmiot jest wymagany
133,75
3
do przeliczenia uwzględniane są maksymalnie dwa wyniki z przedmiotów
Przedmioty nie są wymagane: posiadanie przedmiotów daje dodatkowe punkty, ale ich brak nie wpływa na możliwość ubiegania się o przyjęcie na dany kierunek/specjalność
0,511,25

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54