Uniwersytet Łódzki
FILOLOGIA POLSKA:

FILOLOGIA POLSKA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

80 (min. 30)

humanistyczne

Opis studiów

FILOLOGIA POLSKA to kierunek zapewniający studentom uzyskanie rzetelnej i pogłębionej wiedzy o języku polskim oraz literaturze i kulturze polskiej. Studia na tym kierunku umożliwiają rozpoczęcie kariery zawodowej w różnych sektorach rynku pracy, np. w szkolnictwie, w różnego typu mediach, redakcjach, w wydawnictwach, instytucjach kultury oraz wszędzie tam, gdzie należy wykazać się umiejętnością formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie, wysokimi kompetencjami językowymi (np. w jednostkach do spraw kontaktów z klientami, w działach promocji biur, urzędów, banków), a także znajomością literatury oraz umiejętnością interpretacji tekstu literackiego.

Specjalności

SPECJALIZACJA NAUCZYCIELSKA  absolwent posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego w zreformowanych, czteroletnich i pięcioletnich szkołach ponadpodstawowych. Rozumie znaczenie trzeciego etapu edukacyjnego dla rozwoju człowieka, jego zainteresowań, życia społecznego i  zawodowego. Potrafi organizować proces nauczania-uczenia się na tym etapie w zakresie kształcenia literacko-kulturowego i językowego. Student studiów II stopnia może także zdobyć kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, jeśli nie uzyskał ich na studiach I stopnia.

NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO/DRUGIEGO – absolwent jest przygotowany do pracy lektora języka polskiego w ośrodkach akademickich za granicą, w szkołach językowych oraz polskich i zagranicznych instytucjach kształcących obcokrajowców.

EDYTORSTWO TEKSTÓW LITERACKICH I UŻYTKOWYCH absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism i gazet oraz agencjach reklamowych; posiada wiedzę z zakresu krytyki tekstu, typografii, technicznego opracowania tekstów i komputerowego składu tekstu, pracy redaktora technicznego.

PODSTAWY GRAFIKI KOMPUTEROWEJ (dostępna tylko dla absolwentów specjalizacji edytorstwo tekstów literackich i użytkowych na studiach I stopnia) – absolwent posiada profesjonalną wiedzę o projektowaniu publikacji książkowych i  czasopism, sposobach projektowania okładek, reklam oraz druków akcydensowych oraz przepisach prawa autorskiego w zakresie tekstu i materiału ilustracyjnego.

KOMUNIKOWANIE PUBLICZNE – absolwent jest przygotowany do pracy w zawodach wymagających tworzenia poprawnych i skutecznych wypowiedzi w mowie i piśmie: pracy w mediach, administracji publicznej, działach promocji i reklamy; posiada wiedzę z zakresu kreatywności językowej,  technik autoprezentacji i kreowania wizerunku, kształtowania relacji społecznych i technik public realtions, negocjacji, konstruowania przekazów reklamowych, redagowania tekstów wystąpień publicznych.

LITERATURA STOSOWANA – absolwent posiada praktyczne umiejętności i sprawności literackie: umie analizować, interpretować i tworzyć teksty literackie; ma wiedzę o współczesnym życiu artystycznym i literackim; przygotowany jest do podjęcia pracy wydawcy, redaktora, edytora, księgarza, animatora kultury, recenzenta, kierownika literackiego w placówkach kulturalnych, copywritera.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów FILOLOGII POLSKIEJ II stopnia posiada wszechstronne wykształcenie humanistyczne oraz ma uporządkowaną, pogłębioną i szczegółową wiedzę, prowadzącą do specjalizacji, o historii literatury polskiej, kontekstach procesu historycznoliterackiego, literaturze i kulturze współczesnej, zjawiskach współczesnej polszczyzny i historii języka polskiego. Rozumie i potrafi samodzielnie badać minione i współczesne zjawiska i procesy literackie, językowe, kulturowe. Ma pogłębione umiejętności filologiczne w zakresie analizy i interpretacji tekstu. Opanował na poziomie zaawansowanym język specjalistyczny w dziedzinie literaturoznawstwa i językoznawstwa oraz na poziomie profesjonalnym zarówno sprawność formułowania wypowiedzi w mowie i piśmie w języku polskim, jak i redagowania i korygowania tekstów w języku polskim zgodnie z zasadami poprawnego stylu i kultury języka. Potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, gromadzić i przetwarzać informacje, formułować na ich podstawie wnioski oraz krytycznie oceniać ich przydatność do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych.  Zna język obcy na poziomie B2+.

Absolwent studiów II stopnia FILOLOGII POLSKIEJ może ukończyć specjalizację  zawodową, dającą uprawnienia nauczycielskie/lektorskie, lub aplikacyjną, przygotowującą do pracy w instytucjach kultury, placówkach edukacyjnych, mediach i urzędach. Wybór specjalizacji nie jest obowiązkowy.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich bądź magisterskich wszystkich kierunków. Kwalifikacja odbywać się będzie na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, w przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń – na podstawie konkursu dyplomów.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54