Uniwersytet Łódzki
DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Studia II stopnia (magisterskie 2-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

70 (min. 30)

humanistyczne

Opis studiów

Studia kształcą umiejętności samodzielnego zdobywania informacji z rozmaitych źródeł oraz ich selekcjonowania i na tej podstawie formułowania krytycznych sądów; przekazują wiedzę z zakresu prawa autorskiego i prasowego; kształcą umiejętności w zakresie prowadzenia badań społecznych, niezbędnych do opracowania diagnoz i określenia potrzeb odbiorców kultury, mediów, działań promocyjno-reklamowych; uczą podstaw pracy badawczej.

Specjalności

RESEARCH MEDIALNY

PUBLIC RELATIONS I BRANDING

ODMIANY SPECJALISTYCZNE DZIENNIKARSTWA

O decyzji kandydaci informują w dniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Główne przedmioty

Sylwetka absolwenta

Najważniejszym celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie absolwenta do kierowania i zarządzania instytucjami medialnymi i okołomedialnymi. Ponadto, absolwent zna i rozumie tendencje rozwojowe współczesnych mediów, jest świadomy sposobu funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego oraz posiada wiedzę i umiejętności podejmowania skutecznych decyzji i działania w sytuacji kryzysowej. Absolwent uzyskuje umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w dziennikarstwie, public affairs, public relations, reklamie, promocji i instytucjach prowadzących edukację medialną.

Zasady przyjęć

Dla absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich wszystkich kierunków.

Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej i złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zbyt dużej liczby kandydatów z taką samą oceną z rozmowy kwalifikacyjnej decydować będzie średnia ocen ze studiów.

 

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź
filolog@uni.lodz.pl
tel.: +48 42 665 51 06,
fax: +48 42 665 52 54