Uniwersytet Łódzki
MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE:

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Studia I stopnia (licencjackie 3-letnie)

Stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc

20

humanistyczne

Opis studiów

MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE (MISM-P) kształcą studentów o interdyscyplinarnych zainteresowaniach w obszarach nauk ścisłych i przyrodniczych. Zajęcia są prowadzone na pięciu wydziałach Uniwersytetu Łódzkiego: Biologii i Ochrony Środowiska, Chemii, Fizyki i Informatyki Stosowanej, Matematyki i Informatyki oraz Nauk Geograficznych. Studenci MISM-P od początku trwania studiów kształcą się w trybie indywidualnym: każdy student ma własny program nauczania, w którego opracowaniu uczestniczy.

Studenci MISM-P zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje o zakresie szczegółowym i ogólnym:

Studia MISM-P kształtują postawę samodzielności i odpowiedzialności, co wynika z ich trybu indywidualnego: student, wspólnie ze swoim opiekunem ustala swoje cele edukacyjne i realizuje je pod jego opieką.

Student MISM-P dokonuje wyboru kierunku wiodącego spośród następujących: Biologia, Biomonitoring, Biotechnologia, Mikrobiologia, Ochrona Środowiska, Chemia, Fizyka, Informatyka, Matematyka, Analiza Danych, Geografia, Geomonitoring. 

Studia obejmują dwa obszary wiedzy: obszar nauk ścisłych i obszar nauk przyrodniczych. Wybrany kierunek studiów staje się kierunkiem wiodącym MISM-P i determinuje I moduł (obszar) kształcenia. II moduł kształtowany jest indywidualnie z pomocą opiekuna naukowego i obejmuje przedmioty z drugiego obszaru wiedzy.

Kierunki obszaru nauk ścisłych:

Chemia, Fizyka, Informatyka (inż. lic.), Matematyka, Analiza Danych

Kierunki obszaru nauk przyrodniczych:

Biologia, Biomonitoring, Biotechnologia, Mikrobiologia, Ochrona Środowiska, Geografia, Geomonitoring

Struktura studiów opisana jest na stronie www.wfis.uni.lodz.pl/msmp/ w dokumencie Program ramowy –efekty kształcenia.

Sylwetka absolwenta

Absolwent MISM-P posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk matematycznych i przyrodniczych. Stosownie do wybranych kierunków kształcenia rozumie i potrafi analizować zjawiska zachodzące w przyrodzie, umie prowadzić rozumowanie matematyczne, jest przygotowany do posługiwania się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przy rozwiązywaniu teoretycznych i praktycznych problemów. Odznacza się postawą otwartości i szacunku wobec różnych dyscyplin nauki. Absolwent MISM-P jest doskonale przygotowany do funkcjonowania na rynku pracy i uczestnictwa w życiu społecznym.

Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na poszczególnych kierunkach w ramach MISM-P.

Zasady przyjęć

Nabór na MIĘDZYOBSZAROWE INDYWIDUALNE STUDIA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wchodzących w skład MISM-P.

Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku ubiega się o przyjęcie na MISM-P.

Na studia w ramach MISM-P będą przyjęte osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie chęć studiów w ramach MISM-P. Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISM-P, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki, na które ubiegają się o przyjęcie.

Ważne adresy www

Dane wydziału i lokalizacja

ul. Pomorska 149/153
tel. 635-42-61
e-mail dziekanatu: jfiwek@wfis.uni.lodz.pl